Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагта Советскэ Союзай Герой Дарма Жанаевай дурасхаалда хүшөө нээгдэбэ

Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагта Советскэ Союзай Герой Дарма Жанаевай дурасхаалда хүшөө нээгдэбэ

09-11-2018

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан баатар сэрэгшэдэй аша габьяань сэгнэшэгүй. Буряадай эрэлхэг хүбүүдэй нэгэн, Советскэ Союзай Герой Дарма Жанаевай дурасхаалда хүшөө нээлгын баяр Хэжэнгэ аймагта үнгэргэгдэбэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Леонтий Красовский хэмжээ ябуулгада хабаадажа, нютагайнгаа эрэлхэг баатарнуудай нэрэ үргэжэ ябахыень залуушуулые уряалба.

Дарма Жанаевич 1941 оной декабриин 19-дэ сэрэгэй албанда татагдажа, сапернуудай взводой командираар томилогдоһон юм. Валухово тосхон шадар хархис дайсадай харгы халхалан, минэнүүдые табижа, сэрэгшын дайшалхы намтар эхилээ. Тиигэжэ “Баатаршалгын түлөө” гэһэн медаляар шагнагдаа. Эрэлхэг зүрхэтэй, харюусалга ехэтэй, нүхэдэйнгөө дунда хүндэтэй, сэхэ абари зантай капитан Жанаев даабаринуудаа дүүргэхэдээ, нарин нягта, болзортоо дүргэдэг байһан. Тэрэнэйнь гэршэ – Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 1-дэхи, 2-дахи шатын орденүүд, Улаан Тугай орден болоно.

Германиин Шпрея мүрэн, Тельтов канал (Берлин шадар) гаталжа, сэрэгшэдэй гараха харгыда минэнүүдые усадхаха ажалда 1945 оной апрелиин 25-да Дарма Жанаев хүндөөр шархатаа. Тиигэбэшье тэрэ ажалаа үргэлжэлүүлээ. Командованиин захиралтаар лэ эмнэлгын газарта хандаһан юм. Энэ шархаһаа боложо, Илалтын үдэр хүрэтэр хэдыхэн үдэрэй үлөөд байхада, Дарма Жанаев наһа бараһан байна. Буряадай эрэлхэг хүбүүе Польшын Жагань хотодо хүдөөлөө.

1945 оной июниин 26-най тогтоолоор Дарма Жанаевич Жанаевта Советскэ Союзай Геройн нэрэ олгогдоо.

Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Хэжэнгэ аймаг ХүшөөНаши издания