Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта унаһан модо ажаһуугшад хэрэглэхэ аргатай

​Буряад уласта унаһан модо ажаһуугшад хэрэглэхэ аргатай

09-01-2019

«Модон бэшэ гэжэ тоологдоһон мүшэр, гэшүүһэ үмсэдөө бэлдэхэ гурим тухай» гэһэн Буряад уласай хуули федеральна хуулитай тааруу болгогдожо, январиин 1-һээ хуулита хүсэндөө ороһон байна.

Ородой Холбоото Уласай ой модоной кодексдо январиин 1-һээ хубилалта оруулагдаба. Тэрэнэй ёһоор модоной унаһан мүшэр, холтоһон, түгсүүлнүүд, хүбхэн, гэшүүһэн - модон бэшэ гэжэ тоологдожо, ажаһуугшад үмсэдөө хэрэгтэйгээ бэлдэхэ аргатай болобо. Хэрбэеэ энэ һалбарида олзын хэрэг эрхилхэ гэбэл, ойн газар түлбэритөөр ашаглаһан тухай хэлсээ баталха арга хараалагданхай.

Валежник хадаа газар дээрэ унаад хэбтэһэн модоной һалаа болоно. Ехэ саһа, бороогой ороходо гү, али шанга һалхинай буухада хухарһан гэшүүһэн, мүшэр болоно. Тиихэдэ модо бэлдэһэнэй үлэгдэлнүүд энэ тоодо ороногүй гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад уласай ажаһуугшад жэлэй туршада валежник бэлдэхэ аргатай. Хаана валежник бэлдэхэб гэһэн мэдээсэл Буряад Уласай ойн ажахын агентствын www.egov-buryatia.ru/ralh гэһэн сайтда орожо, хараха аргатайт. Унаһан модо мүшэр, холтоһо бэлдэхэ газар тухай мэдээсэл һара бүхэндэ шэнэлэгдэхэ юм.

Унаһан модо мүшэр, холтоһо, түгсүүл, хүбхэн, гэшүүһэ бэлдэгшэд оршон тойрон байгаалида гамтайгаар хандаха, түймэрэй аюулгүй байдал сахиха гэһэн болон бусад Ородой Холбоото Уласай болон Буряад Уласай хуулиин эрилтэнүүдэй ёһоор ажал ябуулха ёһотой. Валежник суглуулха тусхай газарнуудһаа ондоо тээ гэшүүһэ суглуулбал, хуулиин ёһоор харюусаха юм. 


Теги: Буряад Уласай Ой ажахын агентство ой модонНаши издания