Главная / Новости /Общество / ​Түрэлхи хэлээр түрүүшүүл тодороо

​Түрэлхи хэлээр түрүүшүүл тодороо

13-02-2019

Буряадай ниислэл Улаан-Үдэ хотодо буряад хэлэн ба уран зохёолоор, эвенк хэлээр һурагшадай дунда нютаг можын олимпиада һаяхана боложо үнгэрбэ.

Буряад хэлэмнай түрэлхи ба гүрэнэй гэһэн хоёр программаар дунда һургуулинуудта заагдана гэжэ мэдэнэбди. Энэ удаа гүйсэд дүүрэнээр, үзэглэлһөө эхилжэ, бүхы дүримүүдтэйнь түрэлхи хэлэеэ шудалдаг 26 шабинар уласаймнай дунда һургуулинуудһаа ерэжэ мүрысэһэн байха юм. Тиихэдэ гүрэнэй хэлэн гээд шудалдаг 43 үхибүүн олимпиадада хабаадаа.

Буряад литератураар мүн лэ хоёр – уран зохёол шудалалай болон зохёохы – шэглэлнүүдээр 33 һурагша эрдэм мэдэсэеэ, түрэлхиин бэлигээ туршалсаа.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай мэргэжэлтэн, багшын эрдэмэй дид-доктор Жаргалма Дондоковагай тэмдэглэһээр, энэ жэлэй олимпиадада анха түрүүшынхиеэ холын хойто, хүйтэн хурса уларилтай аймагуудаймнай нэгэн болохо Бабантаһаа һурагшад хүрэжэ ерээ. Багдарин тосхоной эвенкын дүүрэн болбосоролой интернат-һургуулиин шабинар буряад хэлээр урилдаанда хабаадалсахадаа, хүнэй хойно балай орохогүй байһанаа гэршэлээ, зариманиинь шангай һууринуудые эзэлээ.

Хэдэн үдэрэй туршада болоһон урилдаанай дүнгүүдээр ябууд шууд тобшолол хэхэдэ, буряад хэлэеэ шудалдаг үхибүүдэймнай эрдэм мэдэсэ муу гэхын аргагүй. Гэбэшье Буряад Уласай Үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернадай шабинарай, Захааминай Үлэгшэнэй, Ахын Өөрлигэй болон Бүрэнголой С.Г. Дугаровай, Хэжэнгын Х.Н. Намсараевай нэрэмжэтэ һургуулинуудай, мүн тиихэдэ Хурамхаан аймагай һурагшадай мэдэсэ һайн байна гээд шалгагшад, шүүгшэд, мүн тиихэдэ олимпиада бэлдэжэ үнгэргэһэн мэргэжэлтэ багшанар онсолон тэмдэглэнэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Василий ЦЫБИКОВ

Теги: Буряад Улас түрэл хэлэнНаши издания