Главная / Новости /Общество / Буряад Улас анха түрүүшынхиеэ «Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын ралли урилдаанда хабаадаха

Буряад Улас анха түрүүшынхиеэ «Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын ралли урилдаанда хабаадаха

25-03-2019

«Торгон зам» - 2019 Ородой Холбоото Улас-Монгол-Хитад гэһэн уласхоорондын хэмжээ ябуулга байгша оной июлиин 6-да Эрхүү хотодо эхилхэ юм. Ород гүрэнэй дэбисхэртэ үнгэргэгдэхэ раллида Буряад улас хабаадалсаха.

Буряад уласай дэбисхэр дээрэ үнгэргэгдэхэ хэмжээ ябуулгада бэлэдхэлэй талаар үнгэргэдэһэн зүблөөндэ Алексей Цыденов эндэ хабаадагшадые хүндэмүүшэ зангаараа угтан абаха тухай хэлэбэ.

- Буряад Улас анха түрүүшынхиеэ «Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын ралли урилдаанда хабаадаха. Энэ хэмжээ ябуулгада харгыгүй газарнуудаар урилдахаһаа гадна, хүнэй ябаагүй газар дэбисхэр мэдэгдэхэ. Дэлхэйн болон Ород гүрэнэй эрхим жолоошод Сибириин харгыгаар, алдарта Байгал далайда хүрэхэ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

«Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын хэмжээ ябуулга июлиин 6-да Эрхүү хотодо эхилжэ, Хитадай Дунхуань хотодо июлиин 16-да түгэсэхэ. Раллиин хоёрдохи шатада Эрхүү можын Байкальск хотоһоо Буряад, Монгол уласуудай хилэ хүрэхэ. Буряадай дэбисхэртэ тамиршад июлиин 9 хүрэтэр байрлаха.

Ралли урилдаанда дэлхэйн 40 команда, 300-һаа дээшэ хүнүүд хабаадаха.

- Байгша ондо Монгол улас энэ түсэлдэ түрүүшынхиеэ оруулагдаа. Жэл бүри урилдаанай зам хубилгажа, үргэн ехэ оронойнгоо можо нютагуудые, гоё һайханиие харуулха гэжэ оролдонобди. Байгал далайһаа мүнөө жэлэй түсэл эхилхэ гэһэн мэдээсэл дэлхэйн тамиршад һонирхол ехэ татаһан байна. Суг хамта нэгэдэжэ, үндэр хэмжээндэ уласхоорондын урилдаа үнгэргэхэбди, - гэжэ «Торгон зам» гэһэн уласхоорондын түсэлэй хүтэлбэрилэгшэ Владимир Чагин тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг
Теги: Буряад Улас Монгол Хитад Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас ралли урилдаанНаши издания