Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта «Абилимпикс» гэһэн уласай II чемпионат үнгэргэгдэхэ

​Буряад уласта «Абилимпикс» гэһэн уласай II чемпионат үнгэргэгдэхэ

12-04-2019

2019 оной майн 15-17-ной үдэрнүүдтэ Буряад уласта эрэмдэг бэетэй хүнүүдэй дундаһаа эрхим мэргэжэлтэдые элирүүлхэ зорилготой «Абилимпикс» гэһэн уласай чемпионат үнгэргэгдэнэ. Энэ хэмжээ ябуулгада табяад һурагша болон оюутад хабаадаха. 75 волонтер чемпионат үнгэргэлсэхэ юм.

Чемпионадай үедэ үзэсхэлэнэй, албанай хэрэгэй, мэргэжэл шэлэлгын программанууд эмхидхэгдэхэ. Мүрысөөндэ хабаадагшад сетевой болон системнэ администрировани; электронно тоног хэрэгсэлнүүдые задалха, суглуулха; эдеэ хоол шанагшадай; модоор дархалагшадай; шэрдэлгэ-будалгын ажалай; текст дээрэ хүдэлмэриин, ниитын ажаябуулга, веб-дизайн, дэгээ зүүгээр нэхэхэ, оёдолшон гэһэн 10 һалбарида хаба шадалаа туршажа, эрхимүүд элриүүлэгдэхэ.

Албанай хэрэгэй программын хэмжээндэ «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития» коучинг-сесси, өөрын хүгжэлтын талаар һуралсал, эрэмдэг бэетэй үхибүүдтэ гэртэхиндэ хуулиин талаар семинар эмхидхэгдэхэ. Тиихэдэ мэргэжэлэй болбосоролой эмхинүүдтэ һурагшад экскурсида ошожо, эрэмдэг бэетэй зоной ажалай яармаг үнгэргэгдэхэ юм.

Буряад уласай түрүүшын чемпионат 2018 оной октябрь һарада үнгэргэгдөө гэжэ һануулнабди. Энэ хэмжээ ябуулгада 140-һөө дээшэ хүн хабаадаа.

«Абилимпикс» хадаа уласхоорондын хүдэлөөн болоно. Тэрэнэй хэмжээндэ эрэмдэг бэетэй зоной мэргэжэл шэлэхэ, саашадаа ажалтай болохо талаар мүрысөөнүүд үнгэргэгдэдэг. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта жэлэй туршада мүрысөөнүүд үнгэргэгдэнэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Ородой Холбоото Улас эрэмдэг бэетэйшүүл17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания