Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда Игорь Зураев томилогдобо

​Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда Игорь Зураев томилогдобо

22-04-2019

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда Игорь Зураевые томилхо тухай асуудалаар һунгамалнууд нюуса һунгалта үнгэргэбэ. Тэрэнэй дүнгүүдээр, Игорь Зураевай түлөө 51 хүн һунгажа, Буряад Уласай Толгойлогшодо Игорь Зураевые үндэр тушаалда томилхо зүбшөөлөө үгэбэ. 8 хүн буруушаагаа гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда ябуулха ажалайнгаа түсэбүүдтэй Игорь Зураев танилсуулба.

- Буряад уласта ажабайдал һайжаруулха талаар ажал ябуулха шухала. Тиигэжэ үндэһэтэнэй программануудые бэелүүлхэ, Буряад уласта мүнгэ хүрэнгэ оруулагшадай һонирхол түрүүлхэ талаар ажал үргэлжэлүүлэгдэхэ. Тэрэшэлэн олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэлгэ, мэргэжэл ехэтэй ажалшадай тоо дээшэлүүлхэ шухала. Арадай Хуралтай суг хамта хүдэлжэ, олон ажал бүтээхэбди, - гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Буряад уласай бюджедэй олзо яагаад дээшэлүүлхэб гэжэ Түмэн Дондоков асууба. Эрхүү можын бюджедэй олзо һүүлэй гурбан жэлдэ 17 хубяар дээшэлээ, тэрэнэй ашаар дачанууд хүрэтэр ошодог автобусууд түлбэригүйгөөр ябадаг болонхой гэжэ тэрэ жэшэбэ.

Игорь Зураевай хэлэһэнэй ёһоор, инвестициин түсэлнүүдэй ашаар, Улаан-Үдын авиазаводто вертолёт үйлэдбэрилхэ, «Байкал» самолёдой үйлэдбэри эхилхэ юм. Байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглаха, эдеэ хоол үйлэдбэрилгэ хүгжөөхэ түсэлнүүд бэелүүлэгдэжэ эхилхэ талаар Буряад Уласай Засагай Газар яжал ябуулха. Энэнһээ уламжалан, хүдөө ажахы хүгжэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын һанамжаар, улас дотор хүдөө ажахы хүгжөөхэ талаар арга боломжо үргэн. Нэн түрүүн хадаа эдеэ хоол үйлэдбэрилжэ, уласһаа гадуур худалдаха хэрэгтэй.

«Бүхы хангалгын байгууламжатай агропромпарк байгуулха талаар ажал ябуулнабди. Алас Дурнын гектар гэһэн программын бэелүүлгын ашаар хүдөө нютагуудта ажалллаха хүнүүд олон болохо гэжэ найданабди», - гэжэ Игорь Зураев хэлэбэ.

Һунгамал Анатолий Ковалёв Стальмост заводой байдал тухай асуугаа:

- Стальмост заводой байдал тухай оло дахин хэлсэгдээшье һаа, тодорхой шиидхэбэри абтаагүй. Тэрэнэй саашанхи хуби заяан ямар гээшэб?

- Стальмост заводой талаар асуудал шиидхэгдэнэ. Сбербанкда тэдэнэр үриеэ түлэнэ, тэрэ байдалынь хиналта доро. Стальмостын эзэдэй элирүүлэгдэхэдэнь, мүнгэ һомологшод ажал эхилхэ, захилнууд бии. Шиидхэхэ асуудалнуудай байгаашье һаань, хүдэлмэрилэгшэд һанаагаа зобонгүй, ажалаа үргэлжэлүүлхэ. Тиихэдэ заводто гагнагшад дуталдана, мүнөө тэдэнэр ажалда ороно», - гэжэ сайд хэлэбэ.

Буряад уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудтай хамта улас дотор эдэй засаг хүгжөөхэ талаар ажал ябуулха тухайгаа Игорь Зураев тобшолбо. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Игорь Зураев Буряад Уласай Арадай Хурал17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания