Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта хабарай тарилгын хаһа түлэг дундаа

​Буряад уласта хабарай тарилгын хаһа түлэг дундаа

21-05-2019

Байгша оной майн 20-ной мэдээсэлээр, Буряад уласта 35,5 мянган гектарта орооһон таригдаад байна. Энэнь хадаа таряа тариха гэжэ түсэблэгдэһэн талмайн 56%-нь болоно. Тиихэдэ түрүүшүүлэй тоодо Мухар-Шэбэр, Тарбагатай, Бэшүүр аймагууд ороно.

Һайн ургаса абаха гэжэ оролдоһон ажахынууд газарай хаташоогүйдэ, саг соогоо орооһо, таряа тариха гэжэ шармайна. Тиихэдэ Буряад уласай Мухар-Шэбэрэй аймагай хүдөө ажахы эрхилэгшэд 11,5 мянган гектарай 7,3 мянган гектар газарта орооһо таряад байна. Тарбагатай аймагта 7 мянган гектарта тарилга хэгдээд байна. Эндэ 8,7 мянган гектарта таряан таригдаха. Бэшүүр аймагта түсэблэгдэһэн 15,2 мянган гектар газарһаа 6 мянган гектарта орооһон таригданхай. 


Теги: хабарай тарилга Буряад Уласай Бэшүүр Тарбагатай Мухар-Шэбэр аймагуудНаши издания