Главная / Новости /Власть / Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо

21-05-2019

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын уялга дүүргэгшэ - Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр  Антон Виноградовые томилхо тухай зарлиг уласай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов абаба. Мүнөөдэр, майн 21-дэ, Антон Виноградов уласта инвестици оруулха талаар сайдай тушаал сүлөөлхэ юм.

«Буряад уласта инвестици оруулха талаар сайдай тушаалда Антон Виноградовай хүдэлмэриин дүнгүүдээр иимэ шиидхэбэри абтаа. Тиихэдэ Антон Виноградов федеральна засаг зургаануудтай ашаг үрэтэйгөөр ажал ябуулжа шадаха байһанаа гэршэлээ», - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай мэдээсэлэй албанда тайлбарилаа.

2018 оной февраль һарада Антон Виноградов инвестици оруулха талаар һая байгуулагдаһан яаман хүтэлбэрилөө гээд һануулнабди. Федеральна болон гүрэнэй программануудта Буряад Уласые эдэбхитэй хабаадуулха, мүнгэ хүрэнгэ оруулагшадые һонирхуулха талаар сайд ажал ябуулһан байна.

Тобшо мэдээн.

Антон Виноградов 1985 оной мартын 18-да Киев хотодо түрэһэн юм. 1986 ондо тэрэ түрэлхидөөрөө Москва зөөжэ ерэһэн юм. Мүнгэн медальтайгаар гимнази дүүргэжэ, Плехановай нэрэмжэтэ Ородой Холбоото Уласай эдэй засагай университедэй менеджментын факультет улаан дипломоор Антон Виноградов дүүргэһэн намтартай. Ородой Холбоото Уласай юстициин яаманай Ород гүрэнэй эрхын академидэ юридическэ мэргэжэлтэй болоһон байна. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи гүрэнэй албанай академидэ аспирантурада һураа.

Антон Виноградов «Локо-Банк» компанида ахалагша вице-президентээр, «НОМОС-БАНКын» хүтэлбэриин даргаар, «Группа ВТБ» компанида ахамад менеджерээр хүдэлөө. Удаань «Алеф-Банкын» вице-президентын тушаалда томилогдоо. 

Буряад Уласай засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Москва хото Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас тушаалда томилолго Антон Виноградов тушаалаа сүлөөлгэНаши издания