Главная / Новости /Общество / ​«Аюр гээшэ амидарал»

​«Аюр гээшэ амидарал»

10-07-2019

Буряадай Үндэһэтэнэй номой сан соо «Аюр значит жизнь» гэһэн номтой танилсалгын хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэбэ. Номой автор – Москвагай дизайнер, стилист, сэтгүүлшэн Наталья Бурдина.

Энэ эхэнэрэй Буря­ад оронһоо үбшэн хүбүү үргэжэ абаһан тухайнь бүхы дэлхэйдэ мэдээ­жэ болонхой. Юуб гэхэ­дэ, Аюрай түрэһэн эхэнь хүбүүгээ мүндэлхэтэйнь сасуу үншэрүүлээд, һүүлдэ хүндэ үбшэнһөөньшье абархаяа – эльгээрээ ху­баалдахаяа арсаһан юм. Хүбүүнэй бэеын мууда­жа, хүндэ болоходонь, Москвагай клиникэдэ орёо операци хэгдээ. Операциин hүүлээр һайн харууһанһаа гадна эмшэ­дэй бэеыень ходо үзэжэ, шалгажа байха хэрэг­тэй болоходонь, Ородой ахамад трансплантолог Сергей Готье Аюр тухай олондо хөөрэжэ үгөө. Ти­ихэдэнь Москва хотын Андрей ба Наталья Бур­динтанай гэр бүлэ хүбүүе үргэжэ абаа hэн.

- Түрүүшынхиеэ Аю­рые харахадаа, үргэжэ абахамни гү, али болихом­ни гээшэ гү гэжэ нэгэшье маргаагүйб. Харин гар дээрээ абажа тэбэрихэдээ, бүри дурлааб. Хайшан гэжэ хүбүүндээ эжынь болоhон тухайгаа ном соогоо бэшээб, бүхы ша­тануудаа харуулааб. Ма­гад, номни үхибүү үргэжэ абахаяа һанаһан хүнүүдтэ хэрэгтэй, туhатай байха, - гэжэ Наталья Бурдина хөөрөө.

Мүнөө Аюр бусад үхибүүдhээ юугээрээшье он­доо бэшэ. Тэдэнтэй адли наадажа, үдэр бүхэндэ наранай туяа хараад, сэнгэжэ ябанал даа. Табатай­хан аад, интервью абана, гэрэл зураг буулгажа ша­дана. Эжынь һанамжаар, хүбүүниинь буряад хадаа, түрэл арадайнгаа ёhо зан­шал мэдэжэ, сахижа ябаха ёhотой. Тиимэһээ тэрэ ма­най соёлоор, ёһо заншала­ар, һуудал байдалаарнай hонирхожо эхилээд, олон буряад нүхэдтэй болон­хой. Хүбүүн түрэл хэлэн дээрээ муугаар зугаалдаг. Гэбэшье буряадби гэжэ дорюунаар хэлэдэг бай­на. Мүн зарим хүнүүдэй юундэ азиат шарайтайб гэжэ Аюрые гайхахадань, эсэгэнь буряад юм гэжэ Наталья Бурдина харюу­садаг.

“Аюр значит жизнь” но­мой худалдаанһаа ороhон бүхы мүнгэн «Аюр» гэhэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй жасада шэглүүлэгдэхэ. Энэ жаса үбшэн бэетэй үншэн үрөөhэн үхибүүдтэ туhалха зорилготой юм. Түрүүшын туhа Улаан-Үдэдэ ажаhуудаг Сергей ба Светлана Егоровтоной гэр бүлэдэ хүргэгдэхэ. Тэдэ залуунуудшье һаа, гурбан үбшэн хүүгэдые үргэжэ абанхай.

Хэмжээ ябуулгын үедэ Наталья Бурдина Пётр Чайковскиин «Мелодия» гэhэн хүгжэм скрипкэ дэ­эрэ гүйсэдхөө. Буряад Ула­сай арадай артист Лариса Хегай фортепиано дээрэ наадалсаа. Харагшадай зүгhөө олон үреэлнүүд зорюулагдаа, бэлэгүүд барюулагдаа.

- Энэ гэр бүлэ митропо­лит Савватий Антоновто айлшалаа. Аюр митропо­литые харамсаараа гүйжэ ошоод лэ, шанга гэгшэ­эр тэбэреэ, - гэжэ «Здо­ровье Бурятии» жасын хүтэлбэрилэгшэ, олонии­тын ажал ябуулагша Свет­лана Будашкаева хөөрөө. Тэрэ энэ гэр бүлын Буря­ад орон ерэлгые эмхидхээ юм.

Наталья Бурдина үглөөдэр Буряадай Үндэһэтэнэй музей соо «Ваш модный гардероб. Или по­чему каждое утро вам не­чего надеть?» гэhэн лек­ци үнгэргэхэ. Эндэ ороhон мүнгэн «Аюр» гэhэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй жасада шэглүүлэгдэхэ. Июлиин 13-да Асагад­та «Нүүдэлшэдэй аялга» гэhэн фестивальда ошо­хо түсэбтэй. Мүн Байгал дээрэ буулгагдаха «Лю­бовь и ответственность» гэhэн фильмдэ хабаа­далсаха юм. Киногой гол удха - үргэмэл үхибүүдтэ зорюулhан гэртэхинэй дуран.

Номтой танилсалгада сугларһан зон Наталья Бурдинада “Буряадай хүндэтэ эрхэтэн” гэһэн нэрэ зэргэ олгохо тухай хандалга уласай Толгой­логшо Алексей Цыденов­тэ бэшэхэ дурадхал оруу­лаа.

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Долгорма БАДМАЕВА

Теги: Буряад Улас Москва хото гэр бүлэ17:28

В Улан-Удэ прибудет звезда балета Мариинского театра 

17:11

Фото дня: улан-удэнцам предлагают пересесть с автобусов на лошадей 

16:51

Для обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб Улан-Удэ нужны серьезные финансовые вливания 

16:43

Осужденные Бурятии сдали нормы ГТО 

16:36

Центры занятости Бурятии нарушали права инвалидов при трудоустройстве 

16:16

Впервые в Улан-Удэ ведущие лекари буддийской медицины поделятся своим опытом врачевания 

16:06

Добровольные пожарные подразделения ликвидировали более 230 пожаров в Бурятии 

16:00

С начала года в Бурятии загорелось почти 70 автомобилей 

15:42

​Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Строим для детей, качество возведения и экологическая безопасность дороже сроков и денег» 

15:32

Двое жителей Бурятии пострадали в ДТП за прошедшие сутки 

15:27

Юнармейцы улан-удэнской школы № 8 вошли в пятерку лучших в России 

15:26

​В Заиграевском районе Бурятии началось строительство школы 

15:12

Юрий Трутнев посетил «BAIKAL URBAN FEST» в Улан-Удэ  

14:37

​В Селенгинском районе Бурятии с помощью фотоловушки выявили «черного» лесоруба 

14:24

​Ветеран сельскохозяйственного производства Бурятии – о своих соратниках 

13:58

​За последнюю неделю в Бурятии клещи покусали 160 человек 

13:46

Безграничная Бурятия 

13:32

​Буддолог vs буддист 

13:11

​В городе Северобайкальск резервуар для чистой воды требует ремонта 

11:25

​Бурятский республиканский национальный лицей-интернат вошел в число Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

11:01

В Бурятии провели мониторинг качества жизни пожилых людей 

10:42

​В Улан-Удэ прошёл фестиваль нового формата «Baikal Urban Fest»  

09:29

В Бурятии состоялось открытие выставки скульптора Эрдэни Цыденова  

09:03

​Подписаны соглашения с первыми инвесторами ТОР «Бурятия» 

08:45

​Зурхай на 19 июля, 18 лунный день 

08:30

​Дожди, днём до + 32 ожидаются в Бурятии сегодня, 19 июля 

Наши издания