Главная / Новости /Общество / ​«Аюр гээшэ амидарал»

​«Аюр гээшэ амидарал»

10-07-2019

Буряадай Үндэһэтэнэй номой сан соо «Аюр значит жизнь» гэһэн номтой танилсалгын хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэбэ. Номой автор – Москвагай дизайнер, стилист, сэтгүүлшэн Наталья Бурдина.

Энэ эхэнэрэй Буря­ад оронһоо үбшэн хүбүү үргэжэ абаһан тухайнь бүхы дэлхэйдэ мэдээ­жэ болонхой. Юуб гэхэ­дэ, Аюрай түрэһэн эхэнь хүбүүгээ мүндэлхэтэйнь сасуу үншэрүүлээд, һүүлдэ хүндэ үбшэнһөөньшье абархаяа – эльгээрээ ху­баалдахаяа арсаһан юм. Хүбүүнэй бэеын мууда­жа, хүндэ болоходонь, Москвагай клиникэдэ орёо операци хэгдээ. Операциин hүүлээр һайн харууһанһаа гадна эмшэ­дэй бэеыень ходо үзэжэ, шалгажа байха хэрэг­тэй болоходонь, Ородой ахамад трансплантолог Сергей Готье Аюр тухай олондо хөөрэжэ үгөө. Ти­ихэдэнь Москва хотын Андрей ба Наталья Бур­динтанай гэр бүлэ хүбүүе үргэжэ абаа hэн.

- Түрүүшынхиеэ Аю­рые харахадаа, үргэжэ абахамни гү, али болихом­ни гээшэ гү гэжэ нэгэшье маргаагүйб. Харин гар дээрээ абажа тэбэрихэдээ, бүри дурлааб. Хайшан гэжэ хүбүүндээ эжынь болоhон тухайгаа ном соогоо бэшээб, бүхы ша­тануудаа харуулааб. Ма­гад, номни үхибүү үргэжэ абахаяа һанаһан хүнүүдтэ хэрэгтэй, туhатай байха, - гэжэ Наталья Бурдина хөөрөө.

Мүнөө Аюр бусад үхибүүдhээ юугээрээшье он­доо бэшэ. Тэдэнтэй адли наадажа, үдэр бүхэндэ наранай туяа хараад, сэнгэжэ ябанал даа. Табатай­хан аад, интервью абана, гэрэл зураг буулгажа ша­дана. Эжынь һанамжаар, хүбүүниинь буряад хадаа, түрэл арадайнгаа ёhо зан­шал мэдэжэ, сахижа ябаха ёhотой. Тиимэһээ тэрэ ма­най соёлоор, ёһо заншала­ар, һуудал байдалаарнай hонирхожо эхилээд, олон буряад нүхэдтэй болон­хой. Хүбүүн түрэл хэлэн дээрээ муугаар зугаалдаг. Гэбэшье буряадби гэжэ дорюунаар хэлэдэг бай­на. Мүн зарим хүнүүдэй юундэ азиат шарайтайб гэжэ Аюрые гайхахадань, эсэгэнь буряад юм гэжэ Наталья Бурдина харюу­садаг.

“Аюр значит жизнь” но­мой худалдаанһаа ороhон бүхы мүнгэн «Аюр» гэhэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй жасада шэглүүлэгдэхэ. Энэ жаса үбшэн бэетэй үншэн үрөөhэн үхибүүдтэ туhалха зорилготой юм. Түрүүшын туhа Улаан-Үдэдэ ажаhуудаг Сергей ба Светлана Егоровтоной гэр бүлэдэ хүргэгдэхэ. Тэдэ залуунуудшье һаа, гурбан үбшэн хүүгэдые үргэжэ абанхай.

Хэмжээ ябуулгын үедэ Наталья Бурдина Пётр Чайковскиин «Мелодия» гэhэн хүгжэм скрипкэ дэ­эрэ гүйсэдхөө. Буряад Ула­сай арадай артист Лариса Хегай фортепиано дээрэ наадалсаа. Харагшадай зүгhөө олон үреэлнүүд зорюулагдаа, бэлэгүүд барюулагдаа.

- Энэ гэр бүлэ митропо­лит Савватий Антоновто айлшалаа. Аюр митропо­литые харамсаараа гүйжэ ошоод лэ, шанга гэгшэ­эр тэбэреэ, - гэжэ «Здо­ровье Бурятии» жасын хүтэлбэрилэгшэ, олонии­тын ажал ябуулагша Свет­лана Будашкаева хөөрөө. Тэрэ энэ гэр бүлын Буря­ад орон ерэлгые эмхидхээ юм.

Наталья Бурдина үглөөдэр Буряадай Үндэһэтэнэй музей соо «Ваш модный гардероб. Или по­чему каждое утро вам не­чего надеть?» гэhэн лек­ци үнгэргэхэ. Эндэ ороhон мүнгэн «Аюр» гэhэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй жасада шэглүүлэгдэхэ. Июлиин 13-да Асагад­та «Нүүдэлшэдэй аялга» гэhэн фестивальда ошо­хо түсэбтэй. Мүн Байгал дээрэ буулгагдаха «Лю­бовь и ответственность» гэhэн фильмдэ хабаа­далсаха юм. Киногой гол удха - үргэмэл үхибүүдтэ зорюулhан гэртэхинэй дуран.

Номтой танилсалгада сугларһан зон Наталья Бурдинада “Буряадай хүндэтэ эрхэтэн” гэһэн нэрэ зэргэ олгохо тухай хандалга уласай Толгой­логшо Алексей Цыденов­тэ бэшэхэ дурадхал оруу­лаа.

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Долгорма БАДМАЕВА

Теги: Буряад Улас Москва хото гэр бүлэ11:00

Игры детей с огнем привели к пожару в Бурятии 

10:54

Школьник из Бурятии участвует в Чемпионате мира Worldskills Kazan 2019 

10:48

19 работников Улан-Удэнского авиационного завода стали отличниками качества 

10:44

​Улас тогтоолгын уг унги 

10:28

Книжные памятники Бурятии станут доступными в цифровом формате 

10:23

Пять модельных библиотек Бурятии отремонтируют на 35 млн рублей 

10:12

Верховный суд РФ признал законным решение о виновности лиц, осужденных за убийство Юрия Власко 

10:07

​Бурятские фермеры выходят на международный уровень 

10:04

Мать троих детей из Бурятии провернула незаконную сделку за счет маткапитала 

09:53

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа 

09:46

Глава Бурятии: Наша задача, чтобы местное предприятие работало стабильно  

09:27

​Какие изменения ждут детей и их родителей в Бурятии в новом учебном году? 

08:40

​Зурхай на 23 августа, 23 лунный день 

08:25

Местами кратковременные дожди, днём +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 23 августа 

Наши издания