Главная / Новости /Общество / ​«Аюр гээшэ амидарал»

​«Аюр гээшэ амидарал»

10-07-2019

Буряадай Үндэһэтэнэй номой сан соо «Аюр значит жизнь» гэһэн номтой танилсалгын хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэбэ. Номой автор – Москвагай дизайнер, стилист, сэтгүүлшэн Наталья Бурдина.

Энэ эхэнэрэй Буря­ад оронһоо үбшэн хүбүү үргэжэ абаһан тухайнь бүхы дэлхэйдэ мэдээ­жэ болонхой. Юуб гэхэ­дэ, Аюрай түрэһэн эхэнь хүбүүгээ мүндэлхэтэйнь сасуу үншэрүүлээд, һүүлдэ хүндэ үбшэнһөөньшье абархаяа – эльгээрээ ху­баалдахаяа арсаһан юм. Хүбүүнэй бэеын мууда­жа, хүндэ болоходонь, Москвагай клиникэдэ орёо операци хэгдээ. Операциин hүүлээр һайн харууһанһаа гадна эмшэ­дэй бэеыень ходо үзэжэ, шалгажа байха хэрэг­тэй болоходонь, Ородой ахамад трансплантолог Сергей Готье Аюр тухай олондо хөөрэжэ үгөө. Ти­ихэдэнь Москва хотын Андрей ба Наталья Бур­динтанай гэр бүлэ хүбүүе үргэжэ абаа hэн.

- Түрүүшынхиеэ Аю­рые харахадаа, үргэжэ абахамни гү, али болихом­ни гээшэ гү гэжэ нэгэшье маргаагүйб. Харин гар дээрээ абажа тэбэрихэдээ, бүри дурлааб. Хайшан гэжэ хүбүүндээ эжынь болоhон тухайгаа ном соогоо бэшээб, бүхы ша­тануудаа харуулааб. Ма­гад, номни үхибүү үргэжэ абахаяа һанаһан хүнүүдтэ хэрэгтэй, туhатай байха, - гэжэ Наталья Бурдина хөөрөө.

Мүнөө Аюр бусад үхибүүдhээ юугээрээшье он­доо бэшэ. Тэдэнтэй адли наадажа, үдэр бүхэндэ наранай туяа хараад, сэнгэжэ ябанал даа. Табатай­хан аад, интервью абана, гэрэл зураг буулгажа ша­дана. Эжынь һанамжаар, хүбүүниинь буряад хадаа, түрэл арадайнгаа ёhо зан­шал мэдэжэ, сахижа ябаха ёhотой. Тиимэһээ тэрэ ма­най соёлоор, ёһо заншала­ар, һуудал байдалаарнай hонирхожо эхилээд, олон буряад нүхэдтэй болон­хой. Хүбүүн түрэл хэлэн дээрээ муугаар зугаалдаг. Гэбэшье буряадби гэжэ дорюунаар хэлэдэг бай­на. Мүн зарим хүнүүдэй юундэ азиат шарайтайб гэжэ Аюрые гайхахадань, эсэгэнь буряад юм гэжэ Наталья Бурдина харюу­садаг.

“Аюр значит жизнь” но­мой худалдаанһаа ороhон бүхы мүнгэн «Аюр» гэhэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй жасада шэглүүлэгдэхэ. Энэ жаса үбшэн бэетэй үншэн үрөөhэн үхибүүдтэ туhалха зорилготой юм. Түрүүшын туhа Улаан-Үдэдэ ажаhуудаг Сергей ба Светлана Егоровтоной гэр бүлэдэ хүргэгдэхэ. Тэдэ залуунуудшье һаа, гурбан үбшэн хүүгэдые үргэжэ абанхай.

Хэмжээ ябуулгын үедэ Наталья Бурдина Пётр Чайковскиин «Мелодия» гэhэн хүгжэм скрипкэ дэ­эрэ гүйсэдхөө. Буряад Ула­сай арадай артист Лариса Хегай фортепиано дээрэ наадалсаа. Харагшадай зүгhөө олон үреэлнүүд зорюулагдаа, бэлэгүүд барюулагдаа.

- Энэ гэр бүлэ митропо­лит Савватий Антоновто айлшалаа. Аюр митропо­литые харамсаараа гүйжэ ошоод лэ, шанга гэгшэ­эр тэбэреэ, - гэжэ «Здо­ровье Бурятии» жасын хүтэлбэрилэгшэ, олонии­тын ажал ябуулагша Свет­лана Будашкаева хөөрөө. Тэрэ энэ гэр бүлын Буря­ад орон ерэлгые эмхидхээ юм.

Наталья Бурдина үглөөдэр Буряадай Үндэһэтэнэй музей соо «Ваш модный гардероб. Или по­чему каждое утро вам не­чего надеть?» гэhэн лек­ци үнгэргэхэ. Эндэ ороhон мүнгэн «Аюр» гэhэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй жасада шэглүүлэгдэхэ. Июлиин 13-да Асагад­та «Нүүдэлшэдэй аялга» гэhэн фестивальда ошо­хо түсэбтэй. Мүн Байгал дээрэ буулгагдаха «Лю­бовь и ответственность» гэhэн фильмдэ хабаа­далсаха юм. Киногой гол удха - үргэмэл үхибүүдтэ зорюулhан гэртэхинэй дуран.

Номтой танилсалгада сугларһан зон Наталья Бурдинада “Буряадай хүндэтэ эрхэтэн” гэһэн нэрэ зэргэ олгохо тухай хандалга уласай Толгой­логшо Алексей Цыденов­тэ бэшэхэ дурадхал оруу­лаа.

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Долгорма БАДМАЕВА

Теги: Буряад Улас Москва хото гэр бүлэ18:00

​В Улан-Удэ подводят итоги конкурса "Буряадай түрүү хүнүүд"-2019 

17:37

​Шэнэ жэлэй шэнжэ 

17:25

​Утаан-Үдэ болохогүйн түлөө 

16:59

​Харгын түлбэри тухай 

16:21

Эрилтэ ехэтэй элинсэгэй бараан 

15:30

​Земляки Рокоссовского: в Кяхтинском районе Бурятии откроют памятник великому советскому маршалу 

15:16

​В Бурятии детям-инвалидам помогут новые технологии 

14:53

Пяти лучшим студентам Бурятской ГСХА вручили именные сертификаты 

14:40

​Дальше – больше: о чем пишут известные люди Бурятии в канун Нового года 

14:28

Элитэ ламын эльгэн садан 

14:13

​«Больная» больница: в Хоринском районе Бурятии здание больницы находится в плачевном состоянии 

14:07

​Территория Сэма 

13:44

Трудный жанр 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: в лидеры одиннадцатого дня интернет-голосования вышли конкурсанты из Агинского бурятского округа 

12:00

"Молоко Бурятии": из-за финансового кризиса на гормолзаводе пострадали сельчане 

11:49

Северным районам Бурятии предоставили льготы на теплоэнергию 

11:30

​В Бурятии лесники выявили ночного «черного» лесоруба 

09:58

​В Улан-Удэ пройдет акция «С Новым годом, Служба крови!» 

09:32

Ученый из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  

09:00

Юрий Трутнев о самолете "Байкал": «Полетит самолет!» 

08:50

​В поселке Каменск капитально отремонтировали детскую консультацию 

08:45

Зурхай на ​13 декабря, 16 лунный день 

08:30

Без существенных осадков, днём до - 22 ожидается в Бурятии сегодня, 13 декабря 

Наши издания