Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ

16-12-2019

Кабанск аймагай Каменск тосхондо 1954 ондо ашаглалда тушаагдаһан хщщгэдэй поликлиникэдэ зургаа мянган тухай хүнүүдтэ эмнэлгын туһа хүргэдэг. Тиихэдэ энэ байшан баригдаһан сагһаа хойшо заһабарилагдаагүй гээд тэмдэглэлтэй.

Каменск һууринай ажаһуугшадта эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар, хүүгэдэй поликлиникын ехэ заһабарилгада, тэрэниие эмнэлгын түхеэрэмжээр хангалгада уласай бюджедһээ 3 гаран сая түхэриг һомологдоо. Тиигэжэ байшан дулаалаа, хушалта шэнэлэгдээ, шала плиткээр хушагдаа, шэнэ үүдэнүүд, сонхонууд табигдаа, зайн галай утаһан шэнэлэгдээба бусадшье заһабарилгын ажалнууд хэгдээ. Хүүгэдэй наадаха аятай газар, нарай хүүгэдтэй эжынэртэ тусхай таһалга байгуулагдаа.

Тиихэдэ энэ жэл Кабанск аймагай элүүрые хамгаалгада Алас Дурнын тэдхэмжэ шэглүүлэгдээ. Селенгинск тосхондо эгээл хуушан эмнэлгын эмхи зургаан – Сэлэнгын аймагай больница ба Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра заһабарилагдаа. Кабанскын аймагай түб больницада 37,8 сая түхэригэй мүнөө сагай эмнэлгын түхеэрэмжэ: шэнжэлхэ УЗИ-аппарат, нүүдэл УЗИ-аппарат, эндоскопиин түхеэрэмжэ ба рентген-аппарат худалдан абтаһан байна.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Удаань 26 хэмжээ ябуулга нэмэгдээ. Эдэ бүхы ажалда бүхыдөө 6,8 миллиард түхэриг һомологдохо.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Кабанск аймаг Алас Дурнын тэдхэмжэ10:26

​Почти 60 тысяч медицинских масок переданы малообеспеченным жителям Бурятии 

10:16

В Бурятии предприниматели освобождены от арендных платежей за пользование республиканским имуществом 

09:44

Работа предприятий АПК Бурятии продолжается в целях обеспечения продовольственной безопасности 

09:34

​В Бурятии ликвидировали 6 лесных пожаров 

09:24

​В Бурятии утвержден дополнительный список организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий 

09:18

​Правительство Бурятии разработало новый пакет мер поддержки экономики 

08:57

​В Бурятии на 8.00 часов 6 апреля зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

08:51

Торговая группа «Абсолют» в Бурятии оказала финансовую помощь сотрудникам инфекционной больницы 

08:45

Зурхай на 6 апреля, 13 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +11 ожидается в Бурятии сегодня, 6 апреля 

Наши издания