Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта «Һурагша-2020» элирүүлэгдэхэ

​Буряад уласта «Һурагша-2020» элирүүлэгдэхэ

10-01-2020

2020 оной эрхим һурагша элирүүлхэ мүрысөөн байгша оной январь, февраль болон март һарануудта эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада 9-дэхи-11-дэхи классуудай шабинар хабаадаха.

Байгша оной тус мүрысөөн Дурасхаалай болон алдар солын жэлдэ зорюулагдажа, гурбан шатада үнгэргэгдэхэ. Январь һарада - һургуулинуудта, февраль һарада - аймагуудта, удаань мартын 12-13-най үдэрнүүдтэ уласай хэмжээнэй урилдаан эмхидхэгдэхэ юм. Урилдаанда хабаадаха һурагшад электронно портфолио болон «Школьная жизнь в digital-пространстве» гэһэн интернет-түсэл бэлдэхэ юм. Тиихэдэ һурагшад эрхимээр һураха, аймагай, уласай, бүхэроссиин болон уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ болон һургуулиин болон олониитын ажабайдалда эдэбхитэй хабаадаха ёһотой.

Интернет-түсэл һургуулиин ажабайдал зураглаһан байха ёһотой, тэрэшэлэн юун тухай түс түсэлдэ хэлгдэнэб, хэр олон хүнүүд тэрэ ажалтай танилсанаб, тэмдэглэнэб, һанамжаараа хубаалданаб гэжэ сэгнэгдэхэ юм.

2020 оной марытн 12-13-най үдэрнүүдтэ мүрысөөнэй түгэсхэлэй шата үнгэргэгдэхэ. Уласай шатада илагшадта мүнгэн шангууд, диплом болон үнэтэ бэлэгүүд барюулагдаха.

«Жэлэй һурагша» мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада хабаадаха гэбэл февралиин 21 болотор мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй. Тодорхой мэдээсэл эндэ абажа болоно. Эмидхэлэй талаар асуудалнуудаар Коммунистическая, 47 гудамжада оршодог Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман (хүмүүжүүлгын болон нэмэлтэ һуралсалай таһаг), 416-дахи танхим гү, али 8(3012)21-68-47 гэһэн утаһаар хандажа болоно. Тиихэдэ харюусалгата нюур - Шойдонова Алтына Мункожаргаловнада 89834260881, e-mail: shoyd89@mail.ru гэһэн хаягаар хандаха арга бии.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас уласай мүрысөөн Һурагша-2020Наши издания