Главная / Новости /Культура / ​Шэнэхээнэйхид сагаалба

​Шэнэхээнэйхид сагаалба

29-01-2020

Хитадта энээнһээ урда үзэгдөө-харагдаагүй халдабарита «коронавирус» һүжэржэ, ганса хитадуудые бэшэ, бүхы дэлхэйн олониитые сошоожо баршагайдуулба.

Угайдхадаа энэ зэбүүрхэмэ ушар Хитадай эгээл ехэ һайндэр – Шэнэ жэлэй үеэр тудажа дэлгэрээ. Тиимэһээ мүнөө жэл Хитадта энэ ехэ һайндэр абяа шэмээгүйгөөр үнгэрбэ.

Харин Хитад Уласай Үбэр Монголдо түбхинэһэн буряадууднай хэзээ Шэнэ жэлээ угтадаг юм гэжэ Шэнэхээнэй Дашасэрэнһээ асуухадамнай:

- Бидэ Хитад Уласай харьяатад гээшэбди. Тиимэһээ уласай гол һайндэр болохо Шэнэ жэлээ угталгые, ута амаралтые гүрэн түрэдэмнай хэдындэ угтана, үнгэргэнэб - яг тэрэ үдэр лэ бултантай адли угтанабди, тэды хоног лэ амарнабди. Тиихэдээ өөһэдынгөө ёһо заншалаар сагаалнабди. Бэшэ буряад- монголнуудһаа илгаа байхагүй, бүри наринаар заншалаа сахинабди гэхэдэ болохо. Харин һара тухай үнгэрөөд, Ара Монголдохи, Халха Монголдохи буряадууднай сагаалжа байна, һайн һайханаар Шэнэ жэлээ угтажа, баяр жаргалаар халижа найрлаг лэ даа гэжэ үреэл юрөөлөө табидаг, - гэжэ харюусаба.

facebook.com /Qingele Qingele 

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

Сагаалган – Кремльдэ

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: Сагаалган ШэнэхээнНаши издания