Главная / Новости /Культура / ​Минии эдирхэн герой

​Минии эдирхэн герой

29-01-2020

Булад Цырендоржиев

Буряад драмын театрай тайзан дээрэ Хэжэнгын арадай театр «Тайшаагай ташуур» гэhэн зүжэг табихань гэжэ дуулаад, ошонгүй байжа шадаагүйб. Yнинэйш Буряад театрнай hонирхолыем татаагүй юм. Ехэ талаан тудажа, энэ зүжэгтэ биледни түрүүшын рядта дайралдаба.

Өөртөө ехэ найдамтай залуухан герой тайзан дээрэ гараба. Зүжэг соо Сонинпол гэжэ зараса хүбүүнэй дүрэ гүйсэдхэһэн Булад Цырендоржиев минии нюдэндэ дулааханаар харагдаба. Хэжэнгын лицей- hургуулиин 7-дохи ангиин hурагша Булад тон бэлигтэй, аза талаантай лэ.

Хоца Намсараевай «Тайшаагай ташуур» гэhэн түүхэтэ зүжэг олон удаа тайзан дээрэ найруулан табигдаhан. Минии hургуулиин үедэ Хориин 1-дэхи дунда hургуулида энэ зүжэг буряад хэлэ бэшэгэй ба литературын багша Сэсэгма Цыреновна Цыбановагай ударидалга доро табигдаhан. Зүжэг соохи үйлэ Хоридо XIX зуун жэлэй үедэ болоhон гэжэ мэдээжэ.

Хэжэнгын арадай театрай 29 актёр энэ зүжэгтэ хабаадаба. Хүдөөгэй юрын зон, hурагшад хүгшэн залуу гэнгүйгөөр ажалай, hургуулиингаа hүүлдэ репетицинүүдтэ ерэжэ, иимэ һайхан зүжэг шэнээр харуулжа шадаба. Эдэ геройнуудай нэгэн Булад Цырендоржиев гайхамшаг шадамараар, аза талаантайгаар Сонинполой дүрэ наадaа. Минии эдирхэн герой.

Түрүүшын рядта hууhандаа ехэ баярлааб, тайзан дээрэхи хүн бүхэнэй нюур, зангалта, үүргэ, хараса тон элеэр харагдаа. Эдэ актёрнуудай наадан соо Буладые обёорбоб. Гүйсэдхэжэ байhан рольдоо ямар һайнаар ороно гээшэб. Харагшад руу хаража байгаал бэлэй. Гэнтэ энэ бэеэрээ зарасынгаа дүрэдэ орожо, үгэ дууламгай, номгон даруу хүбүүн болошоно. Буладай энэ наадандань би үнэншөөб. Зүжэгэй эсэс хүрэтэрнь тэрэнэй хойноhоо адаглан харабаб. Энэ хүбүүн минии шэнэ герой гэжэ тэрэ үдэшэ ойлгожо, өөрынгөө hанамжа бэшэжэ, социальна холбоон соо нүхэдөөрөө хубаалдабаб. Социальна холбооной ашаар удаан болонгүй, Буладай хүгшэн эжы - Цымжидма Виличкеевна харюусаба. “Буряад-ФМ” радиодо бултыень урижа, анха түрүүшынхиеэ Буладай гэртэхинтэй танилсабаб. Эжынь Соёлма Владимировна Цырендоржиева, баабайнь Владимир Цыбикдоржиевич Базарсадуев юм. эсэс хүрэтэрнь тэрэнэй

Эдир героймни тайзан дээрэ ондоо, харин ажабайдалдаа сэхэрмэг, ухаансар, hонюуша хүбүүн юм. “Буряад-ФМ” радиодо Баярма Владимировна Жалцановатай («Тайшаагай ташуур» зүжэг найруулагша) уулзаhандаа, Булад ехэ баярлаба. Тэдэ хоёрой хөөрэлдөө бидэ анхаран хараабди. Ямар онол аргануудые зүжэгтөө хэрэглээб, хамтын ямар ажал ябуулагдааб гэхэ мэтын оньһонуудтайнь танилсабабди. Буладай иимэ бэрхэ - өөрын хэрэгэй мастер болоhондо намда эли болоо. Ородой Холбоото Уласай болон Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сэсэгма Нимаевна Шойдоковагай шаби байгаад, Баярма Владимировна Жалцановагай ударидалга доро хүдэлжэ байхада, ехэ хүндэтэй. Хөөрэлдөөн соогоо залуу геройнгоо хүсэл тухай мэдэбэб. Саашадаа Булад ехэ мэдээжэ артист болохо hанаатай. Иимэ хүсэл зорилготой байхадань, багахан хүүгэдтэ дуратай би, багша-пенсионер, бэлиг талаантай залуу үетэниие ехэ дэмжэнэб. Өөрынгөө зүгhөө Буладта амжалта хүсэжэ, hанаhан хэрэгүүдынь бүтэсэтэй байг гэжэ үреэхэ дуран хүрэнэ. Түрэлхидтэнь, гэртэхиндэнь элүүр энхые, баяр жаргалые хүсэжэ, бэлиг талаантай хүбүүгээ хододоо дэмжэжэ ябахыень хүсэнэб.

Булад Цырендоржиевэй хубиин жасаһаа гэрэл зурагууд

Светлана ШОЙЖОНОВА, Буряад Уласай болбосоролой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, РФ-гэй гэгээрэлэй отличник

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:
Ташуурдуулһаар лэ гүбди?Наши издания