Главная / Новости /Общество / ​Аятайш бэшэ аяншалга

​Аятайш бэшэ аяншалга

12-02-2020

Diamond Princess гэжэ нэрэтэй томо гэгшын далайн онгосоор аяншалгада ябажа байһан зон Япон гүрэнэй нэгэ олтирогой эрьеһээ холо бэшэ 14 үдэрэй туршада зогсохо баатай болобо. Коронавирусай ехээр тараһанһаа боложо, эдэнэй аяншалгань саг зуурын болзорто болюулагдаба ха юм.

Аяншалагшадай дунда манай нютагай Аркадий Булгатов гэжэ хүбүүн ябалсана. «Россия 1» субагай сэтгүүлшэд утаһаар холбоо барижа, энэ хүбүүнтэй харилсаһанаа сэнхир дэлгэсээр харуулаа.

- Бидэ яабашье уйданагүйбди. Түрүүшээр эдихэ, уухаар саг соонь хангажа үрдидэггүй һаа, мүнөө хуу гуримшуулагдаа. Байрлаһан таһалгаһаа гаранагүйбди. Талаан боложо, манай таһалга балконтой, тэндээ гаража, сэбэр агаараар амилнабди. Йокогама хотодо хүрэжэ ерээд байхадамнай, эмшэд бидэниие шалгаа, бэеымнай халууе хэмжээ. Февралиин 5-һаа эндэ хаагдаад байнабди, һэргылэмжын ажаябуулга 14 үдэр үргэлжэлхэ гэжэ лайнерай капитан дуулгаа һэн, - гээд, Аркадий Булгатов аяншалгада ябахадань ушарһан бэрхэшээл тухайгаа уласай телевиденеэр хөөрөө.

Энэ онгосоор аяншалжа ябаһан зоной 61 хүн коронавирус үбшэндэ нэрбэгдээд, амяараа таһалгануудта эмнэлгэ абажа байнад. Ехэнхидээ наһажаал зон үбшэндэ дайрагдаа. Ород Уласай эрхэтэд Японидо байгаа манай бүрин эрхэтэ элшэн сайдтай холбоо барижа, бэрхэшээлтэ асуудалай гарабалнь, шиидхэхэ аргатай бшуу. 

Гэрэл зураг m.russia.tv

Булат БАДМАЕВ

Теги: Япон коронавирус Аркадий БулгатовНаши издания