Главная / Новости /Общество / ​Сэтгүүлшэн эгэшынгээ дурасхаалда

​Сэтгүүлшэн эгэшынгээ дурасхаалда

25-03-2020

Аглаг үндэр Аха нютагайнгаа түүхэ алтан үзэгүүдээр аржыса бэшэлсэжэ ябаһан, баян хэлэтэй, дэлгэр сэдьхэлтэй, хизаар орондоо, Буряадтаа, агууехэ гүрэндөө айхабтар дуратай, үнэн сэхэ ябаһан сэтгүүлшэн эгэшэмнай, СССР-эй болон Ородой Холбоото Уласай Журналистнуудай холбоонуудай гэшүүн, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Ольга Бандыновна Балданова үнгэрһэн долоондо түрэлөө һэлгэбэ.

Наһанайнь намтар баян даа 

Ольга Балданова намарай һайхан хаһада, 1936 оной октябриин 13-да хадата үндэр Ахын аймагай Шарза нютагта түрэһэн намтартай. Шарзын, Өөрлигэй һургуулинуудта һураад, Хяагтын соёлой училищи, Улаан-Үдэ хотын соёлой дээдэ һургуули дүүргээд, олон жэлдэ мэргэжэлээрээ ажаллаһан байха юм.

Хүүргэ, Сэнсэ тосхонуудай соёлой байшануудые даагшаар, аймагай номой санда, аймагай соёлой таһагай даргаар хүдэлөө. Удаань аймагайнгаа сониной редакцида сурбалжалагшаар, харюусалгата секретаряар, аймагай радиогой редактораар 20 гаран жэлдэ хүдэлжэ, наһанайнгаа амаралтада гараһан. Ажалдаа амжалтатай ябаһанай түлөө олон шагнал, хайрануудта хүртөө.

Арадай байдал, ажахы тухай – үнэн сэхээр

Үнгэрһэн үеын журналистын ажал, илангаяа хүдөө аймагта ехэл һонин байгаа. Мүнөөнэйхидэ адли дулаан байраһаа гарангүй, дуратай юумэн тухай бэшэжэ, хүлһөөр хүниие муушалжархёод һууха бэшэ, үдэр бүри арадай ажахын хүлгөөтэй байдалай шэмэ шүүһэ туршажа, ажалша, малша арад зонойнгоо дунда ябадаг байгаа бшуу. Ольга Бандыновнагай хэһэн олон тоото репортажууд, замай тэмдэглэлнүүдые уншахада, айхабтар һонин байдаг.

Гансашье аймагайнгаа сониндо бэшэ, мүн баһа “Буряад үнэнэйнгөө” хуудаһануудта олон-олон материалнуудаа толилуужа, уласайнгаа уншагшадые аглаг үдэр Аха нютагайнгаа ажабайдалтай танилсуулдаг байһаниинь һайшаалтай.

Хүндэтэ амаралтада үни гаранхайшье һаа, бүхы наһаараа хэжэ ябаһан ажалайнгаа, гаталһан харгы замайнгаа, ажабайдалайнгаа дүн согсолжо, ном гаргахам гэжэ Ольга Бандыновнагайнгаа хэлэхэдэ, ехэтэ дэмжээ бэлэйбди. 2007 ондо нара хараһан “Аглаг тоонто Ахаяа, ажалша зоноо түүрээнэб” гэжэ нэрлэгдэһэн номдонь хадата нютагай ажалша, малша хүнүүд тухай олон тоото толилолгонуудынь оруулагдаа һэн.

Хурса гуурһатай, хурдан ухаатай сэтгүүлшэн эгэшэмнай шүлэгшье зохёохо ульһатай һэн. Түрэл тосхон – аймагай түб тухай “Өөрлигни” гэжэ шүлэгтэнь аялга найруулжа, нютагай бэлигтэй хүгжэмшэн Зоригто Ринчинов дуу зохёоһон байха. Нютагаархимнай тэрэ дуунда угаа дуратай юм.

Газар дээрэ хүнэй наһанай мүнхэ бэшэшье һаа, нютагаархинаймнай сэдьхэл зүрхэндэ Ольга Бандыновнгай үлөөһэн мүр сараа дабтагдашагүй. Үхибүүдэйнь бүлэнүүдтэ, ээнэртэнь гүнзэгы гашуудалаа мэдүүлхэ зуураа, бэрхэ ибиитэй, теэбэйтэй байгаат гэжэ хэлэхэ дуран хүрэнэ.

Нютагаархидай зүгһөө – Баяр БАЛДАНОВ, Ородой Холбоото Уласай Журналистнуудай Холбооной гэшүүн


Теги: Буряад Уласай Аха аймаг сэтгүүлшэн17:53

​Правительство Бурятии разработало ряд дополнительных мер устойчивого развития экономики 

17:37

Победа – одна на всех: наш вклад 

16:54

Ухаатай, туһатай, эзэндээ үнэншэ 

16:47

Министр сельского хозяйства Бурятии: «Государственная поддержка АПК будет предоставляться в установленные сроки» 

16:29

Отделы соцзащиты Бурятии приостановили работу до 3 апреля 

16:29

ТОСы стали одним из брендов Бурятии 

16:00

Эрын эрдэмэй эгээл ехыень эдлээ 

15:49

​Твои люди, Бурятия!: век Чойнхора Очирова 

15:38

Дуушан түрэһэн урмандаа дуунай һорёо туршажа... 

15:09

​В Улан-Удэ закроют фитнес-центры, бассейны, кинотеатры и другие развлекательные объекты 

14:56

Личный приём граждан в мэрии Улан-Удэ временно ограничен 

14:32

Дэгээн шэди тайлбарилагша 

14:01

В Бурятии разработали регламенты по регистрации аттракционов 

13:56

​Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на профилактику и минимизацию распространения коронавируса 

11:50

Эхи захань хаана юм? 

11:37

​Участок трассы Р-258 «Байкал» временно закрыт 

11:33

В Бурятии продолжается борьба с нелегальными водителями 

11:26

Результат анализа на коронавирус у Главы Бурятии отрицательный 

10:38

Забайкалье может поставлять сырьё для переработки пластика в Бурятии 

10:27

Салингай асуудал 

10:03

​Глава Бурятии подписал план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

09:11

Хоолой гарган дуулая! 

08:45

Зурхай на ​27 марта, 3 лунный день 

08:25

Местами небольшой снег, днём до -8 ожидается в Бурятии сегодня, 27 марта 

Наши издания