Происшествия 3 июл 2018 1362

​​Үбэр Байгалай үндэһэтэнэй хүреэлэндэ һүжэрһэн түймэр унтараагдаһаар

Гэрэл зураг pixeby.com

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласай Хойто Байгалай аймагта ойн 3 түймэр, мүн тиихэдэ 25 га талмайда һүжэрһэн Үбэр Байгалай үндэһэтэнэй хүреэлэндэ 1 түймэр саралгын ажал хэгдээ. Үдэрэй дүнгөөр Хойто Байгал аймагта 2 түймэр сарагдаа.

Мүнөөдэрэй 0.00 сагай байдалаар, Үбэр Байгалай аймагай хүреэлэндэ болон Хойто Байгалай аймагта түймэр саралгын ажал үнгэрөө. Үнгэрһэн үдэрэй дүнгүүдээр 15 га талмайда түймэр һүжэрөөд байна. Түймэр саралгын ажалда Үбэр Байгалай авиа ойн харуулай баазын түймэршэд-парашютистнар, ойн харуулшад суг хамта 90 хүн хүдэлбэ. 5 ойн түймэр саралгын техникэ хэрэглэгдээ.

Байгша оной эхинһээ 23,7 мянган га талмайда ойн 315 түймэр һүжэрөө. Энэл үдэрэй үнгэрһэн жэлэй тоо баримтаар, 237,7 мянган га талмайда ойн 520 түймэр һүжэрһэн байна. Буряад Уласай дэбисхэртэ түймэрэй аюулай онсо байдал соносхогдонхой. Онсо байдалай дүримүүдые эбдэбэл, ажаһуугшад 4000-һаа 5000 хүрэтэр, харюусалгата нюурнууд – 20000-һаа 40000- хүрэтэр, юридическа нюурнууд 300000-һаа 500000 хүрэтэр ялада тохогдохо юм. Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад хандана.