Власть 27 янв 2020 624

​​Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхимай ээлжээтэ хоёрдохи сесси үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхим ээлжээтэ хоёрдохи сессиеэ январиин 30-да үнгэргэхэ. Залуушуулай танхимай зүблэл суглаанда хэлсэхэ асуудалнуудай түсэб баталһан байна. Тиигэжэ залуу һунгамалнууд 2019 оной ажалай дүнгүүдые согсолжо, 2020 оной ажалай түсэб байгуулха юм.

Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхимай бүридэлдэ 51 хүн ороо гэжэ һануулнабди. Эндэ уласай парламентын гэшүүд, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, залуушуулай олониитын нэгэдэлнүүдэй болон улас доторхи политическэ намуудай уласай таһагуудай түлөөлэгшэд оронхой. Залуушуулай танхим Арадай Хуралай һунгамал Александр Бардунаев хүтэлбэрилнэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также