Власть 10 янв 2020 1398

​​Буряад Уласай Арадай Хуралай 2020 оной ажалай түсэбүүд табигдаа

Уласай парламентын хэмжээ ябуулгануудые Владимир Павлов баталаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов 2020 оной ажалай түсэбүүдые баталаа. Тус түсэбтэ шухала хэмжээ ябуулганууд тэмдэглэгдэнхэй.

Тиигэжэ Арадай Хуралда жэлэй туршада ээлжээтэ зургаан сесси эмхидхэгдэхэ. Июнь һарада «2019 онда уласай бюджет бэелүүлгэ тухай» гэһэн Буряад Уласай хуулиин түсэл тухай», октябрь һарада «2021 болон түсэблэлгын 2022, 2023 онуудай уласай бюджет тухай» гэһэн хуулиин түсэл тухай» гэһэн сэдэбүүдээр олониитын уншалганууд үнгэрхэ юм. Парламентын уншалгануудта уласай засагай газар 2035 он болотор Буряад Уласай эдэй засагай-ниигэмэй стратеги 2019 ондо яажа бэелүүлэгдээб гэжэ тоосохо.

Буряад Уласай Арадай Хуралай хороонуудта арбан дүхэриг шэрээнүүд түсэблэгдэнхэй. Тиихэдэ 2020 ондо Арадай Хуралай дэргэдэхи нютагай өөһэдын хүтэлбэриин зүблэлэй хоёр суглаан үнгэрхэ. Арадай Хуралай хороонуудай болон уласай аймагуудаар нүүдэл зүблөөнүүд баһал түсэблэгдэнхэй.

Анна Огороднигой гэрэл зураг