Власть 16 дек 2019 747

​​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ»

Москвада Алас Дурнын үдэрнүүдэй хэмжээндэ тус тойрог хүгжөөхэ ажалай талаар Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев табан жэлэй ажалай дүнгүүдые согсолбо.

Мүнөө Алас Дурнын дэбисхэртэ гүрэнэй дэмжэлгэтэй 2094 хүрэнгэ оруулха түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ гэжэ сайд хэлэбэ. Эдэ түсэлнүүдэй бэелүүлэгдэхэдэ, Алас Дурнын эдэй засагай һалбарида дүн хамта 4,1 триллион түхэриг оруулагдаха. Мүнөө 283 үйлэдбэринүүд ашаглалда тушаагдаа, тэдэниие бэелүүлгэдэ 788 миллиард һомологдоо, 43000 ажалай һуури байгуулагдаа.

- Эдэй засагай ургалтын ниигэмэй хүгжэлтын түбүүдэй программа бии. 700 гаран объектнүүд баригдана, гэбэшье энэ үргэн газар дайдада нэгэ доро тэгшэ хүгжэлтэ болоногүй гэжэ бидэ ойлгонобди. Үнэн дээрэ хубилалтанууд боложо байна гэжэ хүнэй мэдэрхын тула үйлэдбэринүүд ашаглалда тушаагдажа, объектнүүд баригдаха ёһотой, - гэжэ Юрий Трутнев хэлэбэ.

Гэхэтэй хамта, Владимир Арсеньвэй нэрэмжэтэ “Алас Дурна” гэһэн бүхэроссиин удха зохёолой шагнал ба “Алас Дурнын одод” гэһэн ниитын-албанай жэл бүриин шагнал хадаа Алас Дурна зүгые хүгжөөжэ байһан хүнүүдэй габьяа тэмдэглэхэ гэһэн зорилготой гэжэ Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ онсолбо.

- Алас Дурные бидэ ганса хүгжөөжэ байнабди гэхэнь буруу. Бидэ гансал туһалнабди, ажал хэхэ оршон байгуулнабди, хуулита шиидхэбэринүүдые гарганабди, али нэгэ түсэл суг һомолходо туһа хүргэнэбди. Алас Дурные тэрэ газар дэбисхэртэ байһан хүнүүд лэ хүгжөөжэ байна. Эдэй засагай, ниигэмэй һалбариин, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй ашаар ашагтай түсэлнүүдые бэелүүлжэ байһан хүнүүдтэ, бидэ энэ шагналаар тэмдэглэжэ, баяр хүргэнэбди, - гэжэ сайд тэмдэглээ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также