Власть 16 дек 2019 518

​​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна”

Декабриин 12-то Москвада Алас Дурнын үдэрнүүдэй хэмжээндэ Алас Дурнын ба Арктикын хүгжэлтын талаар сайд Александр Козлов хэблэл мэдээсэлэй хуралда ажал бэдэрхэ талаар тусхай портал ба Алас Дурнын ажаһуугшадта ажалай табан мянган һуури бии гэжэ тэмдэглээ.

- Хүгжэлтын институт - Алас Дурнада хүнэй нөөсэ хүгжөөхэ талаар агентство байгуулагдаа. Мүнөө тус агентство ажал олгогшодтой хамта 19 мянган хүниие ажалтай болгоо. Байгша ондо 4600-аад хүниие ажалда оруулаа. Ажал бэдэрхын тула онлайн талмай байгуулха хэрэгтэй, тиигэжэ “Алас Дурнада ажал” гэһэн портал хүдэлжэ эхилээ. Үзэсхэлэндэ мүнөө тэрэ портал үзүүлэгдэнэ. Тэндэ мүнөө ажалай 5000 һуури байна гэжэ харанабди. Ородой Холбоото Уласай Болбосоролой яаманай хүдэлмэрилэгшэдтэй хамта тулгалха ехэ һургуулинуудта үндэһэлэн, саашадаа хэрэгтэй болохо мэргэжэлнүүд бии гээшэ гү, али үгы гү гэжэ хаража үзэнэбди. Түрүүшын дүнгүүд гэхэдэ, 17 шэнэ мэргэжэлнүүд нээгдээ. Тэдэ дунда мэргэжэлэй болбосоролой талаар 530 бюджедэй һууринууд болоно, - гэжэ Александр Козлов хэлэнэ.

Буряад Уласай аймагууд болон Улаан-Үдэдэ 16 техникум болон колледжнууд байгша оной дүүрэтэр, 300 саяһаа дээшэ түхэригтэ мүнөө үеын тоног хэрэгсэлнүүдээр хангагдаха гээд тэмдэглэлтэй. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также