Власть 15 ноя 2019 523

​​Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар жэлэй дүнгүүд тухай Алексей Цыденов хэлэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар түрүүшын жэлэй дүнгүүдые согсолбо. Ноябриин 13-да сурбалжалагшадтай уулзаха үедөө жэлэй эхиндэ Буряад Уласта табигдаһан зорилгонууд бэелүүлэгдээ гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглээ.

2018 оной ноябрь һарада Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Буряад Уласые Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулха тухай тогтоол абаһан байна. Тиигэжэ уласнай ниигэмэй-эдэй засаг түрүүлэн хүгжөөхэ можо нютагуудай тоодо ороо.

Үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдые дэмжэлгэ

Үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ талаар ниигэмэй шэнэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэдэг болоо гэжэАлексей Цыденов хэлэбэ.

- Буряад уласта гурбадахи үхибүүтэй болоходо, тэдхэмжэ түлэгдэнэ. Алас Дурнын тойрогой эжынэрэй капитал – 136 мянган түхэриг федеральна капиталда хоёрдохи үхибүүтэй болоходдо түлэгдэнэ, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглэбэ.

Тиихэдэ Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжээр 98 хэмжээ ябуулга бэелүүлэгдээ. 2019 ондо 3,6 миллиард түхэриг һомологдоо.

Ниигэмэй объектнүүдэй һэльбэн шэнэдхэлгэ

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ болбосоролой 40 эмхидэ ехэ заһабари хэгдээ.

- Һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхаха талаар ажал ябуулжа, шэнэ һургуулинуудые бариха, һургуулинууд болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдые заһабарилха талаар дэмжээлгэдэ хүртөөбди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэгдэнэ гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ. Тиихэдэ улас дотороо самолёдоор ниидэхэдэ, үнэгүй болоо.

Уласай хүтэлбэрилэгшын хэлэһээр, хүнэй нюдэндэ элеэр харагдахагүй туйлалтанууд олон. Саашадааашье Алас Дурнын тэдхэмжээр түсэбүүдэй бэелүүлгэ үргэлжэлхэ. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также