Власть 14 ноя 2019 651

​​Алексей Цыденов «Байкал» самолёт тухай: «Манай түсэл бэелүүлэгдэһээр»

ТВС-2ДТС түхэлэй «Байкал» гэһэн хүнгэн самолёдой үйлэдбэриин түсэл тухай уласай сурбалжалагшадтай уулзахадаа Буряад Уласай Толгойлогшо хэлэһэн байна.

Ородой Холбоото Уласай Худалдаанай яаманай үнгэргэһэн мүрысөөнэй дүнгүүдээр, сентябриин һүүл багта олон үүргэтэй хүнгэн самолёт үйлэдбэрилэхэ-байгуулха компани элирүүлэгдээ - «Байкал-Инжиниринг» гэһэн конструкторска бюро. Тус бүлгэм Москвада ажалаа эрхилдэгшье һаа, Улаан-Үдэдэ бүридхэлдэ абтанхай, уласта налог татабари түлэдэг юм. Шэнэ самолёт Улаан-Үдын авиазаводто үйлэдбэрилхөөр хараалагдана гээд тэмдэглэлтэй.

Тиихэдэ ноябриин15-16-най үдэрнүүдтэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Максим Акимов можо нютагуудай аваци хүгжөөхэ талаар зүблөө үнгэргэхэ тухай түсэблэгдэнхэй гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

- Ямар түхэлэй самолёдууд, хэр олон хэрэгтэйб, ямар дэмжэлгэ үзүүлхэб, можо нютаг соогуур болон можо нютагуудай хоорондо ниидэхэ талаар тэдхэмжын асуудалнуудаар зүблөөндэ хэлсэхэ. Удаань энэл асуудалаар Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэ зүблөөн үнгэргэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй. «Байкал» самолёдой түсэлөөр намай хөөрэхэ гэжэ уридшалан бэшэгдэнхэй. Түсэл тогтоошоогүй, бэелүүлэгдэһээр, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тайлбарилба.

Читайте также