Власть 14 ноя 2019 500

​​Буряад уласай аймагуудай болон яамануудай хүтэлбэрилэгшэдэй ажал тухай Алексей Цыденов хэлэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзахадаа, Буряадай Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ ороһоор жэлэй дүнгүүд, үндэһэн түсэлнүүдые бэелүүлгэ, ниигэмэй объектнүүдэй барилга тухай хэлэһэн байна. Тиихэдэ аймагуудай дарганар болон яамануудай, засаг зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдэй ажалда сэгнэлтэ үгэһэн байна.

Аймагуудай дарганарай ажал аша үрэтэй гү, шалгажа байха хэрэгтэй гү гэһэн асуудалда харюусахадаа, Алексей Цыденов тэдэнэрэй дунда урагшатайгааршье, аалиханшье ажалаа ябуулдаг хүнүүд бии гэжэ тэмдэглээ.

- Аймагуудай дарганарыешье, яамануудай хүтэлбэрилэгшэдыешье ходол шалгажа, зэмэлхэшье ушар дайралдадаг. Олон зон соо хэлэгдэнэгүй юм бэзэ. Хүтэлбэрилэгшэд эршэтэйгээр хүдэлхэ ёһотой, тиигээгүй һаа, ажалай дүн һанаһанда хүрэдэггүй, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также