Общество 6 окт 2016 947

​Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуур


Описание: Сергей Дугаржапович Ринчинов 1936 ондо Буряад-Монголой АССР-эй Сэлэнгын аймагай Ноёхоной һомоной зүблэлэй Залан тосхондо түрэһэн юм. Цайдам тосхондо 7 жэлэй интернат-һургуулиин эхин ангинуудта һураһан. 1951 ондо Улаан-Үдэ хотын багшанарай училищида ороһон. Тэрэнээ дүүргэһэн хойноо 1955 ондо Буряадай гүрэнэй багшын дээдэ һургуулида хэлэ бэшэгэй таһагта орожо һураһан намтартай. 1960 ондо дээдэ һургуулияа дүүргээд, Сергей Дугаржапович Сэлэнгын аймагай Һүтэйн долоон жэлэй һургуулида буряад хэлэ заажа эхилээ. Жэл болоод байтар, һургуулиингаа багшанарые даажа абаа. Харин 1963 ондо Хяагта хото руу тусхай урилгаар ошожо, аймагай һуралсалай таһагта байсаалташанаар хүдэлжэ захалба. Энэл жэлэй декабрь һарада коммунис намай хүтэлбэридэ – коммунис намай Хяагтын хүдөө нютагтахи хороондо хүдэлжэ эхилээд, 1965 ондо КПСС-эй Хяагтын аймагай хороондо ажалладаг болоо. 1966 онһоо 1968 он болотор коммунис намай дээдэ һургуулида һураа. Мэргэжэлээ дээшэлүүлһэнэйнгээ һүүлдэ түрэл Сэлэнгынгээ аймагта идхалга ябуулдаг, олониитые мэдээсэдэг таһагые даагшаар хүдэлөө, аймагай хорооной идеологиин секретаряар ажаллаа. 1978 ондо КПСС-эй Буряадтахи хорооной хэблэлэй хэрэгүүдые даажа абаа. 1983 онһоо хойшо наһанайнгаа эсэс болотор Сергей Дугаржапович «Буряад үнэн» сониндо хүдэлөө. Түрүүн тэрэ хүдөө ажахын таһагые даадаг байгаа, удаань харюусалгата секретаряар томилогдоо, һүүлдэнь ахамад редакторай орлогшоор хүдэлөө.Описание: Сергей Дугаржапович үхибүүн наһандааОписание: Дээдэ һургуулида суг һураһан нүхэд. Нэгэдэхи зэргэдэ (зүүн гарһаа баруун гар тээшэ): К.Баторов, Х.Номоев, С.Ринчинов. Хоёрдохи зэргэдэ: С.Очиров, М.Мункуев, В.Бильдушкинов.
Описание: Сергей Дугаржапович Эльвира басагантаяаОписание: Дугаржаб Николаевич Ринчинов - Сергей Дугаржаповичай эсэгэ
Описание: Сэсэгма абгайньОписание: Аха дүүнэр Валерьян, Сергей Ринчиновүүд
Описание: Ринчиновтэнэй гэр бүлэ, 1982 онОписание: Сэрэгэй бэлэдхэл. Сэрэгшэдэй уншаха һониной редакци амаржа байна

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВ

Читайте также