Общество 25 сен 2017 871

​Алдар Цыденжаповай дурасхаалда зорюулагдаһан митинг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ

Үсэгэлдэр, сентябриин 24-дэ, Алдар Цыденжаповай дурасхаалай хүшөөгэй дэргэдэ митинг үнгэргэгдэбэ.


Энэ хэмжээ ябуулгада Алдарай ами наһаяа гамнангүй абарһан «Быстрый» эсминецэй 1-дэхи рагын капитан Александр Катков хабаадалсаба.

Александр Катковой хэлэһээр, эдир хүбүүнэй баатаршалгын ашаар корабль мүнөө болотор алба дүүргэһээр.

«Номгон далай сэрэгшэд Алдарай гаргаһан баатаршалгаар омогорходог. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай уһан сэрэгшэдэй ерэхэдэ, Алдар, тэрэнэй баатаршалга тухай хөөрэдэгбди. Мүнөөдэр «Быстрый» эсминецтэ Алдарай дурасхаалда зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэжэ байна. Тиихэдэ кораблиин гэшүүдэй шалгалта үнгэргэгдэхэдөө, нэн түрүү Алдарай нэрэ дурсагдададаг. Ородой Холбоото Уласай Геройнууд мартагдадаггүй», - гэжэ Александр Катков хэлэбэ.

Алдарай эгэшэнэр – Ирина болон Арюна Цыденжапованууд, Буряад Уласай Залуушуулай түб, залуушуулай нэгэдэлнүүдэй түлөөлэгшэд, оюутад болон һурагшад дурасхаалай митингдэ хабаадаһан байна. Эрэлхэг хүбүү хүмүүжүүлһэн Алдарай эжы абадань баярай үгэнүүдые эндэ сугларагшад хэлэбэ.

«Үетэн нүхэдөө, онгосоёо абарха гэжэ эрэлхэг баатар хүбүүн ами наһаяа гамнаагүй. Алдарай дурасхаалыень мүнхэлхэ талаар ажал үргэджэлүүлнэбди. Нёдондо Алдарай хүшөө бодхоогообди, мүнөө жэл Улаан-Үдэ хотын 57-дохи һургуулида Алдар Цыденжаповай нэрэ олгогдоо. Сэрэгэй-тамирай нааданууд Алдар Цыденжаповай дурасхаалда зорюулагдан үнгэргэгдэдэг», - гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай даргын уялга дүүргэгшэ Александр Иринчеев хэлэбэ.

Алдар тухай фильмнүүд буулгагдана, тэрэнэй баатаршалгада зорюулан шүлэгүүдые хүнүүд бэшэнэ. Хэмжээ ябуулгын үедэ Буряад арадай поэт Есугей Сындуев Алдарта зорюулһан шүлэгөө уншаба.

Долоон жэлэй саана сентябриин 24-дэ Алдар Цыденжапов «Быстрый» эсминецтэ алба гараха үедөө, ами наһаяа гамнангүй, суг алба хаажа байһан нүхэдөө абараа гэжэ һануулнабди. «Быстрый» эсминецтэ түймэр гаража, хэдэн минута алдагдабал, аргагүй ехэ аюул, уйдхар, гашуудал болохо байгаа. Харин Алдар хүбүүн нэгэтэшье бодолгото болонгүй, түргэн дары зүб шиидхэбэри абажа, олон зониие абаржа шадаһан байна. 19-тэй гүлмэр хүбүүн гал дүлэн соробхилжо байһан таһагта орожо, галай саашаа һүжэрхэгүйн тула, түлишэ ябуулдаг хэрэгсэл болюулаа. Юһэн секундын туршада Алдар гал дүлэн соо байжа, тэндэһээ өөрөө гаража, эмнэлгын таһагта хандаһан байна. Тэрэнэй бүхы бэе галда шатажа, дүрбэн үдэрэй туршада эмшэд тэрэниие абарха гэжэ оролдоо. Теэд сентябриин 28-да Владивосток хотын госпитальда Алдар ами наһантаяа хахасаа. Һарашье болохогүй болзорто тэрэ албаяа дүүргэжэ, гэртээ бусаха байгаа.

«Алдар амя наһаяа хайрлангүй, маанадые абараа»,- гэжэ Алдартай суг алба гараһан хүбүүд хэлэһэн юм. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын 2010 оной ноябриин 16-най тогтоолоор, Алдар Цыденжаповта Ородой Холбоото Уласай Геройн нэрэ зэргэ олгогдоо. Владивосток хотодо болон Агын тойрогто Алдарай дурасхаалда зорюулан, хүшөөнүүд бодхоогдонхой, Ага һууринай гудамжа мүнөө Алдар Цыденжаповай нэрээр нэрлэгдээ.

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд.