Общество 20 дек 2018 2688

​​Эрдэни Батухан

Монгол Уласай гэгээрэлэй яаманай түрүүшын сайд Эрдэни Батухан гэхэ гү, али Ни­кита Федорович Бутуханов (1888-1942).

Бутуханов гэдэг фамили тэрэнэй үбгэн аба Бүтүүхэн нэрэһээ гараһан. Эрдэмтэн С.П. Бал­даевай суглуулбариһаа үзэбэл, эхирэдэй Олзон обогһоо гаралтай Һахай гэгшэ ган гасууртай жэл Хүлэнгэ нютагһаа Идэ голой булгадай Готол ото­гой нютагта ерэжэ, хүлһэнэй ажалшан боложо байгаад, тэндээ нютаглажа үлдэһэн хүнэй үри һадаһан болодог байна.

Һахай болбол Доодо Тараса улуста ажал хэжэ ябаад, тэндэхи залуу һамгантай ниилэһэн. Хүүгэдтэй болоо. Тиигэжэ Һахай Доодо Тарасада байдаг болоһон. Тэдэнэр олон боложо, Һахай ура­гай зон болоһон.

Уг эхиниинь: 1. Эхирэд → 2. Зонхи → 3. Һэрхэн→ 4. Һуудаг Сагаан → 5. Сэхир → 6. Олзон → 7. Баян­газа → 8. Ивалга → 9. Үбгэн → 10. Һамнуухан → 11. Һахай → 12. Бүтүүхэн→ 13. Федор→ 14. Никита (Эрдэнэ)→ 15. Аю (Оюун), Ардан (Радна).

1947 ондо Эрхүү можын Усть-Ордын үндэһэн тойрогой Боохон аймагай Доодо Тарасын улусай II Готолой угай 87 наһатай Бугда Бутухановай үгэһөө бэшэгдэбэ.

Facebook «Mongolica» группа