Общество 22 янв 2019 1026

​​Үнгэрһэн зуун жэлэй Буряадай ажабайдал – дурасхаалай гэрэл зурагуудта

Энэ гэрэл зураг буряад талада буулгагдаһан. Тэргэ соо хонишоной гэр бүлэ багтанхай. Ехэ хүүгэдынь - энэ айлай түрэһэн үхибүүд, харин багашуулынь булта үргэжэ абтаһан. Һаяын саг болотор буряадуудта үншэн, хаясаанай үхибүүд гэжэ байгаагүй гээшэ ааб даа. Түрэлхидһөө гээгдэһэн хүүгэдые түрэл гаралынь гү, али нютагаархидынь үргэжэ абадаг бэлэй. Энэ гэрэл зураг Сергиев Посад хотын гэрэл зурагша Владимир Савлов үнгэрһэн зуун жэлэй 80-яад онуудаар буулгаа.


РККА-гай сэрэгшэдмонгол красноармеецүүд болон Алас Дурна Уласай Арадай-Хубисхалай сэрэгэй сэрэгшэд. Монгол орон, 1921 он.


Буряад хонишод. 1948 он.

Тараг худалдажа байһан хүгшөө. “Описание сибирских народов” гэһэн ном соогоо Герард Фридрих иигэжэ бэшэһэн: «Байгалай энэшье, саадахишье талын буряадууд сэгээгээ ганса уудаг бэшэ, тэрээгээрээ архи нэрэдэг байна. Шэрэм тогоо хэрэглэдэг, тэрэнээ модон хабхагаар хабхалдаг, харин нариихан хоолойгоорнь модон амһарта руу архи гоожодог».


Бактриан – хоёр бүхэнтэй тэмээн. 3 мянган жэлэй саана Монголдо хүн иимэ тэмээ һурганхай байгаа. Энээн тухай хадын зурагууд гэршэлнэ.


Газар элдүүрилгэ хүгжөөхэ хэрэг олонхи ушарта мал ажалда һаалта болодог байгаа. Тиигэбэшье буряадууд хилээмэ үйлэдбэрилгые дэмжэһэн юм.

Сэлэнгэ аймагай Сталинай нэрэмжэтэ хүдөөгэй артельдэ СССР-эй арадай ажахы хүгжөөлгын гүрэнэй урьһаламжада захил хэгдэбэ. Гэрэл зураг дээрэ (зүүн гарһаа): колхознигууд Д. Бадмадоржиев, Л. Цыдыпов, Д. Балданова, Л. Балданова, Л. Санжанов, Н. Галсанов гэгшэд шэнэ урьһаламжа абахын тула гараа табижа байна.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Читайте также