Общество 18 фев 2019 2153

​​Афганистан – зүрхэнэйм шарха...

Павел Ябжанов Хойто-Осетиин АССР-эй ниислэл Орджоникидзе хотодо. 1988 он.


Ябжанов Павел Петрович. 1987 оной намар Совет армида татагдаа. 1988 оной июлиин 3-да Афганистанда эльгээгдээ. Тэндэ 22-83 АА номертой КамАЗ авто хүлэг жолоодоо. 1988 оной сентябриин 28-да баатарай үхэлөөр унаа. Эрэлхэг жолоошоной нүхэд авто-хүлэгтэнь “Павел Ябжановай нэрэмжэтэ” гэжэ бэшээ. Тэрэ гэһээр энэ хүлэг бүхы авто хүлэгүүдэй толгойдо ябадаг болоо.

Зэдын Сосоров Солбон, Мухар-Шэбэрэй Харьяаска нютагай Арсаланов Бэлигтэй хамта. Кандагар, 1986 он.

Ахамад сержант Уханаев Зоригто Дылыкович. «СССР гүрэнэй хилэ эрхимээр сахиһанай түлөө» медаляар шагнагдаһан, ДШМТ-эйн 81-дэхи Термезкэ отряд, 1988 он.

Валерий Базаров полкын үхэр буунуудай даргын зүбшэлэгшэтэй байлдаанда зорихынгаа урда үнэн сэхэ БТР-60ПБ дайшалхы хүлэгэйнгөө дэргэдэ. 1982 оной апрель.

Василий Дугарович Доржиев – Хурамхаанай Aрзгун нютагай, сэрэгэй врач. Батальонно врач врач-санинструктортаяа бүхы сэрэгшэдтэй адли халуун элһэ махан, орьёл үндэр хада хабсагайгаар ябадаг.  Гэрэл зураг дээрэ: Кабулай дэргэдэ тэһэ буудуулһан БТР-эй. Шархатагшадта Василий туһа үзүүлнэ, 1986 оной декабрь.

Шагналгын һүүлээр. 1987 оной январь.

Сосоров Солбон Гармаевич (дунда зэргын зүүн талаһаа 1-дэхи) Саха-Яхадай хүбүүдээр. Шиндант, автобат, 1986 он.

Эдэ гэрэл зурагуудые Булад Нимаев эльгээгээ.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл