Общество 2 июл 2019 672

​​Һайн һураһанайнгаа урманда

2019 ондо Буряад Уласай дунда һургуулинуудые дүүргэһэн 453 хүбүүд басагад онсо һайнаар һураһанай түлөө медальнуудые абаба.

- Буряад ороной эгээл эрхим һурагшад гээшэт. Таанадтаа найданабди, таанадаараа омогорхонобди. Иимэ һайхан нютагта үндыһэнөө бү мартаарайгты, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов медальнуудые зүүлгэхэ баяр ёһололой үедэ һурагшадта хандан хэлээ.

Һуралсалдаа шалгарһан, ганса «5» дээрэ һуража гараһан үхибүүдые VII зарлалай Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдинов, Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов, Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков, Улаан-Үдэ хотын Болбосоролой хорооной түрүүлэгшэ Ульяна Афанасьева гэгшэд амаршалаа.

Һурагшадайнгаа баярые хубаалдахаяа байгша ондо «Буряадай эрхим багша» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн, 29-дэхи буряад гимназиин багша Дмитрий Павлов ерээ. «Һургуули дүүргэжэ байхада, хүнэй сэдьхэлдэ нэгэ доро баяртайшье, гунигтайшье мэдэрэл түрэ дэг. Үхибүүн наһантнай арадатнай үлэбэ, харин урдатнай ерээдүйнгөө мэргэжэл шэлэхэ харюусалгатай хэрэг тобойгоод байна. Хүн бүхэнииетнай гүнзэгы эрдэм мэдэсэтэй болгожо табиха, хүнэй зэргээр хүмүүжүүлхэ гэжэ багшанартнай бүхыгөөрөө оролдоо гэжэ би этигэнэб. Үндэр-үндэр амжалтануудые туйлажа, һайн һайхан ябыт даа», - гэжэ тэрэ һурагшадтаа захяа.

2019 оной ЕГЭ-шалгалтада 100 балл абаһан эрхим һурагшад багшанартаа болон гэртэхиндээ халуун баяр хүргэхын хажуугаар, суг һураһан нүхэдтөө һанаһандаа хүрэхыень, һарбайһанаа абахыень хүсөө.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Юрэнхы болон нэмэлтэ һуралсалай хорооной түрүүлэгшэ Валерий Поздняковой мэдээсэһээр, байгша ондо Буряад орондо 4839 үхибүүн дунда һургуули дүүргэбэ. Тэдэнэй 17-иинь ород хэлээр ЕГЭ шалгалтада 100 балл абаа, мүн үшөө 6 һурагша ород уран зохёол онсо һайнаар мэдэдэг байһанаа гэршэлээ.

Медальда хүртэһэн 453 үхибүүнэй 245-иинь Улаан-Үдэ хотын дунда һургуулинуудые дүүргээ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Автор: Даши-Доржо БОЛОТОВ