Общество 1 апр 2020 375

​Интернет-хуралнууд

Коронавирусай дэлгэрхэгүйн тула Буддын шажантанай заншалта Сангха хуралнуудаа сэхээр дамжуулха шиидхэбэри абаа. 

Тиимэһээ һүзэгшэд дасан дуган ошонгүй, гэртээ мүргэхэ аргатай. Шэнын 8, 15, 30-ай үдэрнүүдтэ “Буряад-ФМ” радиогоор хуралнуудые соносожо болохо. Мүн ямар дасангуудта сэхэ дамжуулганууд эмхидхэгдэхэб гэжэ Буддын шажантанай заншалта Сангхын сайт дуулгаха. 

Апрелиин 1-һээ гурбан үдэрэй туршада хурагдаха ёһотой байһан Ганжуур хурал Ивалгын дасанай Согшон дуганда үргэнөөр үнгэргэгдэхэгүй, харин дуган дугануудаар амяараа уншагдаха. Мүн апрелиин 2-то хараалагдаһан XII Бандида Хамба лама Этигэловтэ мүргэл эмхидхэгдэхэгүй. 

Энэ хэсүү сагта булта гэр бараандаа үлэхэ шухала гэжэ ламбагайнар дахяад һануулна. Зүгөөр заабол дасан ошохо хойшолуулшагүй хэрэгэй гараа һаа, аймшагтай үбшэнһөө бэеэ хамгаалха бүхы эрилтэнүүдые жэншэдгүй сахиха хэрэгтэй. Маскагүй хүниие дасан оруулхагүй.

Автор: Дарима ЦЫБИКДОРЖИЕВА