Общество 27 янв 2020 568

​​«Бүһэлэлтын хилээмэн» гэһэн хэмжээ ябуулгаар Буряад уласай һургуулинуудта нээмэл хэшээлнүүд үнгэргэгдэбэ

2020 оной январиин 27-до, Ородой Холбоото Уласай алдар солын үдэр, гүрэн дотор Ленинград хото фашистнуудай бүһэлэлтэһөө сүлөөлһэн үдэр тэмдэглэгдэдэг. Дурасхаалай энэ үдэр Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин 2014 оной декабриин байгуулха тухай хуулида гар табиһан байна.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ бүһэлэлтэдэ байһан Ленинград хотын ажаһуугшадта 125 грамм хилээмэн үдэр бүри тараагдадаг һэн. Энэл хэмжүүртэй хилээһэн «Бүһэлэлтын хилээмэн» гэһэн бүхэроссиин хэмжээ ябуулгын һүлдэ тэмдэг болобо. Тиигэжэ һүрөөтэй тэрэ үдэрнүүдтэ Ленинградай ажаһуугшадай эрэлхэг, зориг, баатаршалга, уйдхар гашуудал тухай һурагшадта харуулжа, хөөрэжэ, түүхэдэ болоһон шуһата, дүлэтэ жэлнүүд тухай мэдүүлхэ зорилготой нээмэл хэшээлнүүд үнгэргэгдэнэ.

Улаан-Үдэ хотын 2-дохи һургуулида 9-дэхи классай һурагшад бүһэлэлтэдэ байһан хүнүүдэй ажабайдал, үдэр бүриин үзэгдэл болоһон үхэл, уйдхар гашуудал тухай бэеэ бэедээ хөөрэбэ. Тэрэ сагта яажа хилээмэ хайража, ажаһуугшадта хубаадаг байһан тухай хэлэгдээ. Бүһэлэлтэдэ байһан Ленинградай эдэ һурагшадай сасуутанай бага наһан ямар байгааб гэжэ хэлсэгдээ.

Тобшо мэдээн

Ленинград хото 1941 оной сентябриин 8-да абтажа, 872 үдэрэй туршада блокадна хүреэндэ байгаа. 1944 оной январиин 27-до хото сүлөөлэгдөө. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай урид энэ хотодо гурбан саяһаа дээшэ зон ажаһуудаг һаа, блокадын дүүрэхэдэ оройдоол 557 700 хүн үлэһэн байна. Һүүлэй мэдээсэлээр, блокадын үдэрнүүдтэ Ленинград хотодо 1 500 000 сая тухай хүн наһа бараа, ехэнхидээ хүнүүд туража үхэһэн байгаа. Ленинград хото хюдажа, 150 мянган артиллерийскэ снарядууд тэһэрээ. Эндэ табан сая дүрбэлжэн метрэй гэр байра, 610 һургуули болон хүүгэдэй сэсэрлигүүд, эрдэмэй 21 эмхи, 840 заводууд һандаргагдаа.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

«Блокадный хлеб» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласта эхилээ