Общество 14 янв 2020 599

​​Улаан-Үдын хүүгэдэй шэнэ сэсэрлигүүдтэ үхибүүдые абаха талаар ажал эхилээ

Мүнөөдэр, январиин 14-дэ, Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болбосоролой хороондо баригдажа байһан шэнэ сэсэрлигүүдтэ үхибүүдые абаха талаар түрэлхид мэдүүлгэ оруулжа эхилээ. Январиин 24 болотор үдэр бүри энэ ажал эмхидхэгдэхэ. Саашадаа вторник, четверг хоёр үдэртэ мэдүүлгэнүүдые абаха.

-Яараха, мэгдэхэ хэрэггүй. Хүүгэдэй сэсэрлигтэ орохо ээлжээндэ ороһон болзороор тобьёг бүридхэгдэхэ, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын болбосоролой хорооной түрүүлэгшэ Татьяна Митрофанова хэлэбэ.

Хүүгэдэй сэсэрлиг һэлгэхээ һанаһан хүнүүд үхибүүнэй түрэһэн тухай үнэмшэлгэ болон тэрэнэй ажаһуудаг газар тухай дансануудые бэлдэжэ, өөдөө ерэжэ, мэдүүлгэ бэшэнэ.

Улаан-Үдэ хотын захиргаан 2490 һууритай арбан сэсэрлиг байгуулха байшангуудые худалдадажа абаа һэн гэжэ һануулнабди. Тэдэ байшанууд хотын мэдэлэй болонхой, бусад дансанууд мүнөө бэлдэгдэнэ.

Тиихэдэ хүүгэдэй сэсрлигтэ орохо ээлжээндэ түрэлхид табанһаа ехэ сэсэрлиг бэшэхэ ёһогүй гэжэ мэдүүлнэбди.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болбосоролой хороондо (Советская гудамжа 23, 6-дахи, 22-дохи кабинедүүд) үдэр бүри үглөөнэй 9 сагһаа 17 хүрэтэр (үдын хоол 12.00-13.00) мэдүүлгэ оруулжа болоно. Холбоо бариха утаһан: 21-68-09.