Общество 19 ноя 2019 621

​​Улаан-Үдын 14-дэхи гимназиин түүхын багша Алексей Тихонов Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлбэ

«Түүхэ һургуулида: ёһо заншал болон шэнэ юумэ нэбтэрүүлгэ» гэһэн Бүхэроссиин мүрысөөн хэдэн шатаһаа бүридөө. Түрүүшын шатада багшанар «Сложности преподавания» гэһэн эссе бэшэжэ, хоёрдохо шатада Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай сэдэбээр хэшээлэй видеобуулгабари харуулаа. Эдэ хоёр шата байгша оной февраль һараһаа сентябрь болотор үнгэргэгдөө. Түрүүшын шатануудай дүнгүүдээр Ород гүрэн дотор түүхын эрхим 24 багша элирүүлэгдээ. Тэдэнэй тоодо, Улаан-Үдын 14-дэхи гимназиин түүхын багша Алексей Тихонов.

Бүхэроссиин мүрысөөнэй түгэсхэлэй шата Москва хотодо октябриин 30-һаа ноябриин 1 болотор үнгэргэгдөө. Эндэ багшанар хэшээл үнгэргэхэ талаар мастер-классуудые эмхидхэжэ, Эсэгэ ороной түүхын «хүшэр асуудлануудые» заалгын талаар дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа.

Алексей Тихонов түүхын багшаар 8-дахи жэлээ хүдэлнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также