Общество 19 ноя 2019 675

​Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра заһабарилагдана

150 оюутадые багтааха Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра 1967 ондо баригдажа, тэрэ сагһаа хойшо байшанда ехэ заһабари хэгдээгүй. Уһаар, дулаагааар хангаха системэ заһабарилха, шала, сонхонуудые шэнэлхэ, шэрдэлгэ будалгын ажалнуудта, байшан дулаалха хэрэгтэ байгша ондо 23,9 сая түхэриг һомологдоо.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдажа, удаань үшөө 19 хэмжэ ябуулга нэмэгдээ. Эдэ хэмжээ ябуулгануудта 6,8 миллиард түхэриг һомологдохо.

Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг