Общество 15 ноя 2019 1796

​​Үрхэ гэрээ – үндэһэн маягаар

Сонинойнгоо урдахи дугаарнуудай нэгэндэ гэр доторой шэмэглэл бүтээдэг Жаргалма Лхамадиеватай танилсаһан байнабди. Мүнөө дизайнерай ажал тухайнь бүри тодорхойгоор хөөрэхэмнай.

НЕО-этно стиль гэжэ юун гээшэб?

Жаргалма Лхамадиевагай «D.master» студида гэрэй шэмэглэл НЕО-этно маягаар бүтээдэг. Гэр доторой шэмэглэлдэ болон тэрэнэй гадаада түхэлдэ тааруу, һаял бии боложо байһан шэнэ стиль һүүлэй үедэ хүн зоной һонирхол татана.

Түргэн хубилжа байдаг мүнөө саг болон үндэһэтэнэй угалза, хээ нэгэдүүлһэн НЕО-этно стиль ХХ зуун жэлэй һүүл багта байгуулагдаа. Тиихэдэ гэр доторой интерьер үндэһэн маягаар бүтээгдэһэншье һаа, мүнөө сагай ажабайдалда тааруу байха ёһотой. Ази, Зүүн зүг, Африкын үндэһэн арадуудай соёл, уралиг НЕО-этно стильдэ хэрэглэжэ болоно. Манай Буряадташье угсаата арадай баялиг хэрэглэхээр, хэрэглэмээр.

Буряадта нэбтэрүүлхэ шухала

Һүүлэй үедэ үзэсхэлэн байгаалитай, баян түүхэтэй уластамнай аяншалга хүгжөөхэ талаар хөөрэлдөөн замханагүй. «Байгалай сүнхэр» гэһэн эдэй засагай онсо газар байгуулагдажа, зошод буудалнууд, пансионадууд, турбаазанууд, кафе, ресторанууд олоор баригдаха. Тиимэһээ гадаада түхэл, дотоодо шэмэглэлынь үндэһэн буряад маягтай аад, мүнөө үеын түрүү шэнжэтэйгээр бүтээхэнь шухала.

Буряад Уласаа олондо танюулха асуудалда онсо анхарал хандуулха хэрэгтэй. Арадайнгаа баян түүхэ, соёл уралиг хараадаа абажа, гэр байшануудай архитектура, газаа досоохииень уранаар тааруулха хэрэгтэй. Тиигээ һаамнай, аяншалагшад һонирхохо. Бидэ уг унгияа хүндэлжэ, ёһо заншалаа дамжуулжа, залуушуулаашье, ургажа ябаа улаан бургааһадаашье һурган хабаадуулхабди, һонирхуулхабди, - гэжэ Жаргалма Лхамадиева тэмдэглэнэ.

Орёо асуудал

Үндэһэн маягаар гэр доторой шэмэглэлэй талаар шиидхэхэ асуудалнуудай нэгэн хадаа гоёохо материалнуудай дутагдал болоно. Тиимэһээ «D.master» студи буряад-монгол маягаар обойнуудые зохёохо ажал эхилһэн байна. Обой хадаа гэр шэмэглэхэ шухала зүйлнүүдэй нэгэн болоно ха юм. Үндэһэн маягаар зохёогдоһон обойнууд Ород гүрэндэ, тэрэ тоодо Буряадташье, бэшэ үйлэдбэрилэгдэдэггүй гээд тэмдэглэлтэй.

- Мүнөө бидэ обой бүтээхэ фирмын түлөөлэгшэд болонхойбди. Тиихэдэ ханада няаха обойнуудай дизайн зохёохо талаар ажалаа үргэлжэлүүлнэбди, - гэжэ дизайнер тэмдэглэнэ.

Янза бүриин обойнууд

«D.master» студиин обойнууд янза бүриин. Нэгэдэхинь хадаа гэрэй бүхы ханада няаха обойнууд болоно. Хэмжээгээрээ болон бүридэлөөрөө дэлхэйн эрилтэнүүдтэ тааруу. Тиихэдэ панно-обой гэжэ бии. Тэдэнэр 3d панно, панно-зураг, панно-угалза, панно-фотообой гэжэ хубаардаг. Панно обойнуудынь захигшадай хэмжүүрээр саарһандашье, арһандашье адляал бүтээгдэхээр.

Обойнуудай удха узууртайнь, хаана хэрэглэжэ болоноб гэжэ удаадахи дугаарнуудтаа танилсуулхабди.

«D.master» студииин гэрэл зурагууд

УНШАГТЫ:

Туһатай зүбшэлыень тодожо абая

Автор: Дарима АНАНДАЕВА

Читайте также