Общество 21 окт 2019 565

​​Арданай шог зугаанууд

Нэгэтэ сайлажа hуутараа, гурба наhатай Ардан аманhаа хэлээ унжытар гаргаад hуужа hууба. Эжынь зэмэлбэ ха. «Хэлээ юундэ гаргабаш, томоотой бай!» - гээл ааб даа. Тиихэдэнь Ардан урдаhаань: «hэ, хэлэмни ходо аман соогоо байха гэжэ хайшаа юм, бага сага газаа гараг лэ, юумэ хараг лэ!» - гэжэ эжыгээ торгоогоо..

***

Ардан эжытэеэ нютагайнгаа магазин ябагаар ошолдоо. hөөргөө бусалган дээрээ туулмагаар дүүрэн эдеэтэй нагаса эжынь зээ хүбүүгээ хайрлажа: «Эсээ гүш, байжа амархамнай гү?» - гэжэ асуугаа. Тэрэнь урдаhаань: «Υгы, эжы, би гэртээ ошоод эсэхэб» - гэжэ ехэ томоотой хүн хажуудань алхалжа ябаа ха.

***

Нэгэтэ бидэ булта бүлөөрөө айлшалаабди. Машинаhаа буухадамнай, хорёогой хажууда наадажа байhан Ардан бидэниие угтаба. Гэнтэ хоёр нохойн хэбтэхые обёороод, аргаалагты, хазажа болохо гэбэб. Нохойтой хөөрэлдөөтэй бэшэ аад. Υнөөхи өөрэ Ардамнай иигэжэ хэлэбэл даа: «Нагаса абгай, бү айгты. Би хөөрэлдэнхэйб. Тэрэ хара нохойтойнь буряадаар хөөрэлдэхэт, харин шара нохойтойнь ородоор хөөрэлдэхэт», - гэбэл даа. Гайхаад: «Юундэ ородоор хөөрэлдэхэбиб?»- гэбэб.

«Теэд, энэтнай ородуудай нохой ха юм!» - гэжэ гайтай юумэ мэдэхэ хүн хэбэртэй Ардамнай өөдэрхэбэ.

Υнэхөөрөө, зэргэлээд, ород айлайхи hуудаг. Тэдэнэй нохой байгаа гээшэ гэжэ ойлгообди. Баhал энеэлдэбэбди.

Раднын шог зугаанууд

Радна Хэжэнгын дунда hургуулиин 4- дэхи ангида hурана. Эртэ хэлэндэ ороhон хадаа, баhа хүнэй hанаанда орохогүй энеэдэтэйгээр дуугардаг.

Эжы абаяа ябаhан ошоhон тээшэнь дахадаг. Дүрбэтэй байхадаа, эжы абатаяа Улаан-Υдэ ошолдоо. Бусалган дээрээ Шэнэ Бууса нютагай хоол баридаг газарта эдеэлээд, газаа бэеэ заhажа байхадаа иигэжэ hураа: «Бидэ хаана байнабибди?». «Бидэшни Шэнэ Буусада байнабди», - гэжэ абань харюусаа. Ехэл гайхангяар иишээ тиишээ хараашалhанай удаа, Хуушан Буусаниинь хаана байдаг бэ гэжэ Радна hураа. Тэрэ дороо абань харюу үгэжэ шадаагүй. Али зүгтэ байhан Хуушан Бууса юм, бү мэдэе даа.

Бэлигма Дамбаева