Общество 1 янв 1970 254

​​«Единая Россия» намай Буряадай таhагай гэшүүдые волонтёрнуудтай нэгэдэжэ, уласай ажаhуугшадта туhалхые уряалба

Буряад Уласай Толгойлогшо, «Единая Россия» намай Буряадтахи таhагай секретарь Алексей Цыденов видеохолбоогоор партиин аймагуудай таhагуудтай конференции үнгэргэжэ, туhа хүргэхэ ажаhуугшыдые элирүүлжэ туhалхыень элирүүлбэ. Энэ хэрэгтэ партиин попечительскэ жаса эдэбхитэй хабаадалсажа, гэшүүдэй түлбэринүүд аймагуудай таhагуудта бусаагдаха. Алексей Цыденов hара бүхэндэ өөрынгөө салинhаа партиин жасада мүнгэ оруулха тухай дуулгаа.

- Апрелиин 30 болотор улас дотор абтаhан хизаарлагдаhан хэмжээнүүдhээ улас дотор орёо байдал тохёолдохо. Тиимэhээ бэеэ бэедээ туhалха шухала. Улаан-Үдэ болон аймагуудта волонтёрско штабууд байгуулагдаа. Танай зариман hайн дураараа туhа хүргэнэт, таанадта баяр хүргэнэб. Манай партиин олон гэшүүд сэдьхэлэрээ, намай уряалаар бэшэ, туhа хүргэнэ. Мүнөө партиин шугамаар туhа хүргэхыетнай уряалнаб. Волонтёрнуудай хүдэлөөндэ хамааржа, туhалыт даа, тиихэдэ ТОСууудые хабаадуулхаар, - гэжэ Алексей Цыденов видеоконференциин хабаадагшадта хандаба.

Буряад Уласай Толгойлогшын хэлэhээр, партийна жасада энэ хэрэгтэ мүнгэн hомологдохо. Ороhон мүнгэн эдеэ хоол худалдан, эмүүдые болон бэеэ аршалха хэрэгсэлнүүдые худалдан абалгада шэглүүлэгдэхэ.

- Таанадые, нүхэд, хэндэ, ямар туhа үзүүлхэб гэжэ харахыетнай гуйнаб. Бидэ хамта, үнэхөөрөө шахардуу байдалда ороhон хүнүүдые элирүүлхэбди. Эдэ хүнүүдые элирүүлхэдэтнай, дэмжэхэ арга бэдэрэбди. Иимэ бүлэнүүдые эрирүүлэгты. Ганса гансаар үлэhэн наhатайшуул, үхибүү хүмүүжүүлжэ байhан ажалгүй болоhон гү, али салингынь бага болоhон эжынэр, үхибүүн эжы хоёр. Эгээл шахардуу байдалда ороhон хүнүүдые элирүүлхэ хэрэгтэй, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо уряалба.

Тиихэдэ гэрhээ гарангүй байха үедэ, волонтёрнууд hаадгүй ябаха аргатай, гэхэтэй хамта бэеэ аршалхай ёhотой гэжэ тэрэ hануулба. Хэрэгтэй материал партиин таhагта хубаарилагдаха гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ hануулба.

«Единая Россия» намай Буряадтахи таhагай секретариин нэмэhээр, партиин аймагуудай таhагай гэшүүдэй таhагуудай түлбэринүүд тэрэл хэмжээндээ бусаха. Энээнhээ урид 80*20 байдаг hаа, мүнөө тэрэл хэмжээндээ тэхэрихэ юм. Мүнгэн ямар хэрэгтэ hомологдохоб гэжэ аймагуудта шиидхэгдэхэ.

- Бидэ дахинаа партиин попечительскэ зүблэл суглуулаабди. Партиин жаса hэргээгдэжэ, партиин бюджедэй бэшэ hалбарида мүнгэн орохо. Би өөрынгөө бухгалтеридэ мэдүүлгэ бэшэжэ, hара бүхэнэй салинhаа жасада мүнгэ оруулхаб.

Энээнhээ урид хэлээ hэмби, бидэ аймагуудай таhагуудай зөөриин-хэрэгсэлэй бааза шэнэлхэ тухай – оргтехникэ болон бусад хэрэгсэл худалдан абаха тухай, харин мүнөө коронавирус үбшэ дараха талаар, хүнүүдтэ туhа хүргэгэдэ мүнгэ шэглүүлхэбди. Таанартай холбоодо гаража байхаар, аймагуудта партиирн ажал болон байадл тухай хэлсэжэ байхабди гэжэ түсэблэнэб, - гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Апрелиин 4-дэ оперативна штабай суглаанда хизаарлагдаhан хэмжэнүүдэй үргэлжэлүүлэгдэhэн ушарhаа, ямар hалбаринууд хүдэлхэб гэжэ шиидхэбэри абтаха гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

- Һарын туршада бүхы эмхинүүдые хааха аргагүй гэжэ ойлгоноб. Хабарай тарилга, өөрын ажахынуудта үхэр мала тууха ажал, түймэрэй аюултай хаhа, худалдаа-наймаанай эмхинүүд хүдэлхэ ёhотой. Үглөөдэр яамар эмхинүүд, ямар гуримаар хүдэлхэб гэжэ элирүүлэгдэхэ. Юундэ, ямар ушарhаа эмхи хүдэлхэб гэжэ дурадхалнуудтай hаа, партиин секретариин орлогшо Владимир Николаевич Ведерниковтэ оруулаарайгты, бидэ хараадаа абахабди. Энэ шухала, юундэб гэхэдэ гэрhээ гарангүй байха гурим эбдэгшэдтэ яла дээшэлүүлэгдээ. Тогтоолоор хэн ажалдаа гарахаб, тэдэнэй нэрэнүүд зүбшөөhэн дансада бэшэгдэхэ. Нэгэдэжэ дабажа шадахабди, - гэжэ Алексей Цыденов тобшолбо.