Общество 1 янв 1970 266

​​Юрий Трутнев: "Ажаhуугшадые аршалха, коронавирусай дэлгэрхэгүйн тула Алас Дурнын зүг хэрэсгэлнүүдээр хангагданхай байха ёhотой"

Коронавирусна үбшэнтэндэ туhа хүргэхэ талаар Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин яаман, элүүрые хамгаалгын яаман, зүүн зүг хүгжөөлгын яаман дары түргэн Алас Дурнын федеральна тойрогой бүрин эрхэтэ түлөөлгын газарта тойрогой можо нютагуудhаа ороhон мэдээсэлнүүдээр хаана, ямар хэрэгсэлнүүд дуталданаб гэжэ шалгаха ёhотой (гүрэнэй болон гүрэнэй бэшэ эмнэлгын эмхинүүдтэ – хамта).

Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин яаман, элүүрые хамгаалгын яаман Ородой зүүн зүг хүгжөөлгын яамантай хамта Алас Дурнын федеральна тойрогуудта эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые оруулха талаар гурим байгуулха, тэрэ тоодо, можо нютагуудта дамжуулха ИВЛ аппарадуудай тоо бүрилдүүлхэ, тэдэниие заhаха хэрэгсэлнүүдтэй хамта. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев иимэ даалгабари Алас Дурнын тойрогто коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүйн талаар хэмжээнүүдые бэелүүлхэ гэжэ Алас Дурнын можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй зүблөөнэй дүнгүүдээр үгэhэн байна.

«Яаманууд болон можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэд түргөөр можо нютагуудта эмнэлгын хэды hуури, эмнэлгын хэрэгсэл хэрэгтэйб гэжэ шалгажа ёhотой. Удаань богони болзорто Алас Дурна зүг руу эмнэлгын хэрэгсэлнүүд, тэрэ тоодо, ИВЛ аппарадуудые дамжуулха хэмжээн болон болзор тухай элирхэйлхэ хэрэгтэй», - гэжэ Юрий Трутнев хэлэбэ.

Суглаанда можо нютагуудта нормативай ёhоор тоногжуулагдаhан эмнэлгын hууринууд, тэрэ тоодо, сүлөө инфексционно hууринуудаар, хангагданхай гү гэжэ хэлсэгдээ. Тиихэдэ больница болон таhагуудай ажал хубилгажа, саг зуура тэндэ коронавирус үбшэнтэниие аргалха, больницануудые хэрэгтэй тоног хэрэгсэлээр, эмүүдээр болон мэргэжэлтэдээр хангаха талаар арга боломжо сэгнэгдээ.

Ородой Холбоото Уласай зүүн зүгэй хүгжэлтын яаман вице-премьерэй даалгабаряар Алас Дурнын федеральна тойрогто эмнэлгын хэрэгсэлнүүдэй нөөсэ байгуулхаар ИВЛ аппарадуудые худалдан абаха мүнгэ hомолхо асуудал шиидхэхэ.

«Ородой Холбоото Уласай зүүн зүгэй хүгжэлтын яаманай мүнгэн ашаглагдаха ёhотой. ИВЛ аппарадууд Алас Дурнын тойрогой можо нютагуудаар хэды үбшэнтэн бэ, хаана дуталданаб гэжэ баримталан хубаагдаха ёhотой. Ород гүрэнэй элүүрые хамгаалгын яаман Алас Дурна зүгтэ аппарадуудай хүрэхэдэ дары түргэн дуулгаха ёhотой», - гэжэ Юрий Трутнев тэмдэглээ.

Тиихэдэ эмшэдтэ инфекционно үбшэнтэниие аргалхадаа, хэрэглэхэ тусхай хубсаhа худалдажа абаха тухай хэлсэгдээ. «Хүнэй ами наhа абаржа байhан эмшэд аюулгүй оршондо хүдэлхэ ёhотой», - гэжэ вице-премьер хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигай ёhоор, Ород гүрэнэй можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэнэрэй бүрин эрхэ үргэдхэгдөө гэжэ Юрий Трутнев анхарал хандуулаа.

«Амбан захирагшада можо нютагуудтаа коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүй талаар абтаhан хизаарлаhан хэмжээнүүдэй хаана яажа бэелүүлэгдэхэб гэжэ шиидхэхэ. Можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэд гүрэнэй гү, али хубиин мэдэлэй гү гэжэ илгангүй, үйлэдбэринүүдэй ажал тогтоохо гү, али хизаарлаха талаар шиидхэбэри абаха, хунүүдэй болон транспортын ябаха тусхай гурим байгуулха талаар шиидхэбэринүүдые абаха. Бүхы шиидхэбэринүүд тухай hайса бодомжолоод абаха гэжэ анахарал хандуулнаб. Дутуу абтаhан хэмжээнүүдээр, можо нютагуудта үбшэнтэнэй тоо эрид дээшэлжэ, байдал муудаха. Үлүү шанга хэмжээнүүд эдэй засагай hалбарида нүлөөлжэ, ажаhуугшадыешье хүлгэхэ», - гэжэ Юрий Трутнев тэмдэглэбэ.

Тиихэдэ коронавирус эмнэлгэдэ хэрэглэхэ эмүүдэй нэмэлтэ нөөсэ байгуулха тухай хэлсэгдээ. Можо нютагуудай хоорондохи харилсаа байгуулха, ондоо можо нютагуудhаа үбшэнтэниие аргалха, эмнэлгын бригаданууд болон түргэн туhаламжын албан нэгэ можоhоо нүгөө можо хүрэхэ тухай шухала гэжэ тэмдэглэгдээ.

«Мүнөө Ородой Холбоото Уласай элүүрые хамгаалгын яаманда түргэн туhаламжын хэды машина хэрэгтэйб гэжэ тоо бүридхэнэ. Бидэндэ эн тоо бии. Энэ баримта Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын Үндэhэтэнэй программада бэлдэhэн байнабди. Алас Дурнын объектнүүдэй тоо бүридхэхэ талаар ехэ ажал ябуулагдаhан байгаа. Тиимэhээ тэдэ тоонуудые Ородой Холбоото Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманда түргэн дамжуулаабди», - гэжэ Ородой Холбоото Уласай Алас Дурна болон Арктика хүгжөөхэ талаар сайд Александр Козлов хэлэбэ.

Зүблөөндэ Алас Дурнын федеральна тойрогой хүтэлбэрилэгшэд, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэн хүгжөөхэ дэбисхэрэй департаментын захирал Владислав Половинка, Ородой Холбоото Уласай Алас Дурна болон Арктика хүгжөөхэ талаар сайд Александр Козлов, Ородой Холбоото Уласай элүүрын хамгаалгын сайдай орлогшо Виктор Фисенко, Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайдай орлогшонор РФ Алексей Беспрозванных болон Олег Бочаров гэгшэд хабаадалсаа.

Энээнhээ урид Юрий Трутневэй даалгабаярар Алас Дурна зүгэй болон Арктика хүгжөөлгын жаса (ФРДВ)Алас Дурнын можо нютагуудта hэргылэмжын болон үбшэнэй hүжэрхэ тоо бага байхын тулай туhа хүргэхэ талаар түсэл бэелүүлжэ эхилээ. Бюджедэй бэшэ hанhаа энэ хэрэгтэ 1 миллиардhаа дээшэ түхэриг hомологдохо. Эндэ ороhон мүнгэн худалдаа наймаанай бэшэ эмхиин счётдо сугларна, эдэниие ФРДВ хинана. Тэрэ мүнгэн больницануудта эмнэлгын тоног хэрэгсэл болон бэеэ аршалха хэрэгсэлнүүдтэ дамжуулагдаха.