Главная / Новости /Власть / Алексей Цыденов Красноярск хотодо эдэй засагай форумдо хабаадана

Алексей Цыденов Красноярск хотодо эдэй засагай форумдо хабаадана

21-04-2017

Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов Красноярск хотодо эдэй засагай форум-2017 гэһэн хэмжээ ябуулгада хабаадана. Тэрэ байгаали хамгаалгын, транспортын болон аяншалгын асуудалнуудаар уулзалгануудта хабаадаба. Апрелиин 20-до “Ресурсосбережение и вовлечение отходов в хозяйственный оборот” гэһэн дүхэриг шэрээдэ Алексей Цыденов үгэ хэлэһэн байна. “Эксперт Сибирь” гэһэн бүлгэмэй захирал Виталий Букатин бог шорой үйлэдбэрилгэдэ Япон гүрэнэй олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хабаадалга тухай ехэтэ һонирхобо.

2017 оной март һарада Япониин компанитай хэлсэһэнэй удаа, тэдэнэй түсэлөөр бог шорой үйлэдбэрилгын комплекс улас дотор байгуулха талаар асуудалнууд шиидхэгдэнэ гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ. Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр энэ түсэлһөө гадуур, үшөө хэдэн түсэлнүүдээр асуудалнууд шиидхэгдэжэ байна гэжэ Буряад Yнэн Хэблэлэй албан форумһоо дуулгана.

- Муунь гэхэдэ, бидэ өөһэдынхидүүлдээ найдан, этигэнгүй, ондоо гүрэнүүдһээ хүнүүдые хабаадуулхые оролдонобди. Энээниие шиидхэхэбди , - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ дүхэриг шэрээдэ хабаадагшадта буряад эрдэмтэдэй зохёоһон бог шорой галдаха плазменна оньһон тухай хөөрэбэ. Тиихэдээ, Буряад Уласта бог шорой саашань болбосоруулха технологи шэлэн абалгын шатада гэжэ Алексей Цыденов тодорхойлбо.

- Буряад эрдэмтэдэй зохёоһон плазменна оньһоор бог шорой галдахада, оршон тойрондо аюулгүй юм. Май һарада шэнэ технологи шалгахабди,- гэжэ Алексей Цыденов дуулгаба.

Красноярск хотодо үнгэргэгдэжэ байһан эдэй засагай форумдо Ородой Холбоото Уласай экономикын хүгжэлтэдэ Сибирь болон Буряад Улас тулга болохо, нютаг можонуудай транспортдо томо түсэлнүүдэй нүлөө болон уласай шэнэ бодолго тухай хуралдаанда Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов хабаадаха юм.


Теги: Красноярск хото Алексей Самбуевич Цыденов Красноярск хотодо эдэй засагай форумНаши издания