Главная / Новости /Культура / "Хүн шанараа алдахагүй"

"Хүн шанараа алдахагүй"

19-05-2017

Эгээл иимэ мэдэрэлдэ абтаһан тухайгаа Соёл, урлалай П. Чайковскиин нэрэмжэтэ колледжын театральна таһагай оюутад нэгэн дуугаар хэлэнэ. Тэдэ бултадаа испан уран зохёолшо Рубен Давид Гонсалез Гальего гэгшын “Белое на черном” гэһэн зохёолоор табигдаһан зүжэгтэ хабаадаһан байна.

Майн 11-12-ой үдэрнүүдтэ “Yльгэр” театрта зүжэг харахаяа хүүгэд бэшэ, оюутад, ехэшүүл олоороо ерээ. Ушарынь гэхэдэ, Соёл, урлагай колледжын театральна таһагай 1-2-дохи курсын оюутад ямар шадабаритай болоhоноо тайзан дээрэ харуулба. Тэдэнэй психологическа талаараа орёо “Белое на черном” гэһэн зүжэг шэлэжэ абаһаниинь һонирхолтой. 

Зохёол дотор автор өөрынгөө бага наһанай байдал тухай бэшэнэ. Испан уран зохёолшо Рубен Давид Гонсалез Гальего Советскэ Союзда хүүгэдэй байшанда бага балшар наһанһаа ехэ болотороо хүмүүжэhэн намтартай. Тэндэ эрэмдэг бэетэй, гэртэхиндээ хаягдаһан үхибүүд яажа ажамидарнаб гэжэ зүжэг соо харуулагдана. Рубен Давид хадаа ДЦП үбшэнтэй түрөө, эжыдэнь үхибүүншни үхөө гээд үгөөгүй байгаа. Хэдэн иимэ хүбүүд, басагадай намтар тухай эндэ хэлэгдэнэ. 

Хоёрдохи курсын оюутан Аслан Джаббаров тус зүжэгтэ гол роль наадахын түлөө ехэ бэлэдхэл хэhэн байна.

- Угаа хүндэ роль намда дайралдаа. Энэ дүрэ ойлгохын, зүбөөр харуулхын тула эрэмдэг бэетэй хүнүүдээр харилсааб, мүн тиихэдэ номуудые уншааб, кино болон баримтата фильмнүүдые харааб, - гэжэ Аслан хөөрэнэ. – Ехэл хайратай байнал даа. “Би 17 наһатайдаа угаа тарганби, аяар 15 килограмм хүндэ болошооб” гэлсэхэдэнь, хүнэй нюдэнhөө нёлбоһон гоожошоно. Эндэ наадаад байхадаа, ямаршье ушар хүн дабажа гараха ёhотой гэжэ ойлгонобди. 

Үшөө нэгэ ерээдүй артист Оюна Цыденова хараа, үзөөгүй юумэеэ ойлгожо абаһанаа тэмдэглэнэ.

- Хажуудаа ядаржа, зобожо ябаһан эрэмдэг бэетэй хүнүүдэй байдал ойлгоногүйбди. Тэдэнэй дунда баһа бэрхэ, ёһотойл үнэн сэхэ хүнүүд дайралдана, - гэжэ Оюна Цыденова хөөрэнэ. – Энэ зүжэг соо би залуу багша боложо нааданаб. Тэрэ үшөө оюутан байхадаа, эрэмдэг бэетэйшүүлэй байшанда багшалхаяа эльгээгдэнэ. Энэ багшын тоо бодолгоор даабари дүүргэжэ шадахагүйдэнь, тэндэхи үхибүүн туһална. Тэрээнтэй хуби заяагаа ниилүүлжэ шадахагүйбди гээд, тэдэ тарана. 

Энэ зүжэгые колледжын багша Айгуль Буянова табижа, олоной анхаралда дурадхаа. Хореограф Анастасия Бидагаева, тайзан дээрэ үгэ хэлэхэ шадабариин багша Елена Парфенова болон артистын шадабариин талаар багша Эржена Мартынова гэгшэд найруулагшада туһалжа, һонирхол татама зүжэг бүтээбэ гээшэ. Оюутад Аслан Джаббаров, Доржо Базаров, Владислав Кагала, Евгения Дугарова, Оюна Цыденова, Екатерина Никонова, Александра Володарская, Марина Коломина, Екатерина Номоконова болон Намжилма Цыбикова болон бусад шадамар бэрхээр наадажа, сугларагшадые баярлуулаа. 

Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай эмхидхэһэн “От сердца к сердцу!” гэhэн социальна шэглэлэй грантын түсэлэй мүнгэ зөөреэр энэ зүжэг табигдаа гэжэ тэмдэглэе. 

Борис БАЛДАНОВ​


Наши издания