Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта ТОС-уудай түрүүшын фестиваль эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласта ТОС-уудай түрүүшын фестиваль эмхидхэгдэхэ

17-07-2017

Мүнөөдэр, июлиин 17-до, Улаан-Үдын Соведүүдэй талмай дээрэ ТОС-уудай уласай түрүүшын фестиваль үглөөнэй 10 сагһаа үдэшын 11 болотор үнгэргэгдэхэ юм.

Фестивалиин үедэ Соведүүдэй талмай дээрэ Буряад Уласай аймагуудай ТОС-уудай үзэсхэлэн-ярмарка дэлгэгдэхэ. Тиихэдээ буряад, эвенк арадуудай болон хасагуудай һэеы гэрнүүд, майхангууд табигдаха юм.

ТОС-уудта гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлхэ талаар хуули тухай фестивалиин үедэ зүбшэн хэлсэхэ. Нютагуудай олониитын өөһэдын хүтэлбэриин үйлэдбэриин үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ, ТОС-уудай зохёохы эрхим коллективүүд тоглолто табиха. “Буряад Уласай ТОС-уудай түрүүшүүл” гэһэн мүрысөөндэ илагшадые шагнаха юм. Үдэшэлэн Красноярск хотын “Синева” бүлэг болон буряад эстрадын дуушад тоглолто харуулха.

Буряад Уласта 1027 нютагуудай олониитын өөһэдын хүтэлбэринүүд ажалаа ябуулдаг. Энэ хүтэлбэринүүдтэ ажаһуугшадай 41 хубинь хабаададаг. Хүүгэдэй наадаха талмайнууд, Хяагта аймагта клуб болон эхин һургуули, Ярууна аймагта клуб, Хурамхаан аймагта соёлой-тамирай комплекс, Мухаршэбэр, Ивалга, Баргажан, Хори, Сэлэнгэ, Аха аймагуудта тамирай байшангууд болон бусад барилганууд ТОС-уудай хүсөөр хэгдэһэн байна.

Буряад Уласай Засагай газар энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэбэ.Наши издания