Главная / Новости /Экономика / Үрэ дүнтэй байха ёһотой

Үрэ дүнтэй байха ёһотой

09-08-2017

Буряад Уласай Арадай Хуралай Можонууд хоорондын холбоонуудай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай бодолгын, олониитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной ээлжээтэ зүблөөн дээрэ Буряад Улас дотор эдэй засаг (экономико) хүгжөөлгэдэ залуушуулые хабаадуулга тухай асуудал табигдаа. 

Хорооной түрүүлэгшэ Цыденжаб Батуевай тэмдэглэһээр, залуу эрдэмтэдые дэмжэхэ талаар асуудал мүнөө үедэ тон шухала. Энэ асуудал Арадай Хуралда оло дахин зүбшэн хэлсэгдэhэн байна. Шэнэ эмхинүүдые дэмжэлгын тусхай (венчурнэ) жаса байгуулха тухай хэлсэгдэнэ. Залуу эрдэмтэдэй энэ үүсхэлые Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ дэмжэһэн байха юм. Гэхэ зуура, жаса байгуулха хэрэгтэ 30 сая түхэриг гаргашалагдаха түсэбтэй, теэд мүнгэ зөөриин асуудалай шиидхэгдэхэнь орёо ха. Хуулиин талаар зүб мүрөөр энэ түсэл бэелүүлхэ тухай һанамжанууд хэлэгдэбэ. БГСХА-гай инновационно түбэй захирал Александр Жигжитовэй дурадхаһаар, тус жасын үндэһэ hуури һэлгэхэ шухала.

Венчурнэ жаса байгуулхаар һанамжалхадаа, нэн түрүүн Буряад Уласай эмхи гэжэ тодоруулһан байгаа. Харин Александр Жигжитов шэнэ хэмжээндэ гаража, Ород гүрэнэй венчурнэ эмхитэй болон Санкт-Петербургын шэнжэлэлгын дээдэ һургуулитай, үмсын олзо эрхилэгшэдтэй нэгэдүүлхэ тухай дурадхаа. Энэ түсэл эрхилбэл, мүнгэн зөөрин жаса үргэдхэгдэхэ, 30 сая бэшэ, 300–гаад сая түхэриг боложо, экспертизын шанар дээшэлэгдэхэ. Гэхэ зуура, Аюр Гармаевай хэлэһээр, манай Буряад Улас дотор иимэ шалгагша экспертнүүд үгы. Тиигэбэшье, ондоо нютаг можонуудай түсэлнүүд лэ дэмжэгдэдэг байха гэжэ һэжэглэмээр. Энэ жаса Буряад Уласта аша туһатай байха гү гэhэн асуудал табигдаа.

Эндэ мүн лэ залуу эрдэмтэдые дэмжэхэ грант байгуулха тухай асуудал Арадай Хуралай үзэмжэдэ табиха гэжэ дурадхагдаа. Энэ асуудал бүгэдэндэ һайшаагдабашье, Буряадай эрдэмтэдэй хүдэлмэринүүд шүүмжэлэгдээ. Буряад Уласай бизнес-инкубаторай захирал Аюр Гармаевай һанамжаар, манай эрдэмтэд олон жэлэй туршада нэгэл асуудал дээрэ ажалладаг, тэдэниие шалгаха саг тулажа ерэнхэй. 

Цыденжаб Батуевай хэлэһээр, эрдэмтэдэй шэнжэлэлгэнүүд үрэ дүнтэй байха ёһотой. Удаадахи зүблөөн август һарын тэн багаар үнгэргэгдэхэ. Тэрээн дээрэ гол шиидхэбэри абтаха юм. 

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Арадай Хурал Цыденжаб Батуев эдэй засаг хүгжөөлгэ залуу эрдэмтэдНаши издания