Главная / Новости /Власть / Ородой Холбоото Уласай Транспортын сайдай орлогшо Виктор Олерский Улаан-Үдэдэ зүблөө үнгэргэбэ

Ородой Холбоото Уласай Транспортын сайдай орлогшо Виктор Олерский Улаан-Үдэдэ зүблөө үнгэргэбэ

13-09-2017

Мүнөөдэр, сентябриин 13-да, Ородой Холбоото Уласай Транспортын сайдай орлогшо, далайн болон голой транспортын федеральна агентствын хүтэлбэрилэгшэ Виктор Олерский Буряад Уласта бууба.

Зүблөөнэй урид Улаан-Үдын харгынуудта машинанууд олоор суглардаг байна гэжэ гайхаһан тухайгаа тэрэ хэлэбэ. Тиихэдэ зүблөөндэ Эрхүү можо болон Буряад Уласай нютагуудай хоорондо уһанай транспорт ябуулдаг болохо түсэбүүд тухай хэлсэгдэхэ.

«Буряад Уласта уһанай транспорт ехэ ашаглагдададггүй. Бэшэ гүрэнүүдтэ энэ һалбари олзо ехэтэй. Аяншалга Буряадта үнэтэй. Теэд наашаа амархаяа ерэһэн хүнүүд мүнгэтэй ябана. Энэ талаар 17 хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ гэжэ түсэблэнхэйбди. Мүнөөдэрэй манай зорилго хадаа эдэ асуудалнуудые хаража үзөөд, дээдэ зургаан баталалгада эльгээхэ болонобди. Энэ хэрэг бэелүүлбэл, Буряадта аша үрэтэй байха», - Виктор Олерский хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, энэ түсэб бэелүүлэгдэбэл, гансашье эдэй засагай бэшэ, харин тиихэдэ байгаали хамгаалгын асуудалнууд шиидхэгдэхэ.

«Буряад Уласта уһан дээгүүр аянашалга хүгжөөхэ хэрэгтэй. Засагай газар энэ түсэб дэмжэнэ. Байгал дээгүүр зуугаад үдэрэй туршада онгосонуудаар ябахаар. Түсэб бэелүүлгэдэ федеральна бюджетһээ 50 хуби, Эрхүү болон Буряад Уласай бюджедүүдһээ 25-25 хуби мүнгэн гаргашалагдаха болоно. Иимэ боломжо хаража үзыт», - Гэжэ Буряад Уласай Транспортын сайдай уялга дүүргэгшэ Сергей Козлов хэлэбэ.

Тиихэдэ уһанай маршрут байгуулха гэбэл, онгосонуудай зогсохо газар бариха, уһанай эрье гүнзэгырүүлхэ болон бусад олон тоото ажал хэгдэхэ болоно. Энэ хэрэгтэ ехэ мүнгэн гаргашалагдаха болоно ха юм.

«Транспорт РФ» сэтгүүлһээ гэрэл зураг абтаба. 


Теги: Сергей Козлов Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Эрхүү можо Алексей Цыденов Виктор Олерский Байгал далай уһанай транспортНаши издания