Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Аяншалгын сайдай тушаал эзэлхэ конкурсын дүнгүүд

Буряад Уласай Аяншалгын сайдай тушаал эзэлхэ конкурсын дүнгүүд

15-11-2017

Буряад Уласай Аяншалгын яаман хүтэлбэрилэгшые шэлэн абалгын конкурсын хоёрдохи шата ноябриин 13-14-нэй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ.

Тэрэнэй дүнгүүдээр, Улаан-Үдэ хотын Эдэй засагай хүгжэлтын болон аяншалгын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Мария Бадмацыренова, олзын хэрэг эрхилэгшэ Евгений Нечаев болон «Гэсэр-Тур» гэһэн аяншалгын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Гэсэр Доржиев гэгшэд мүрысөөнэй удаадахи шатад хабаадаха. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар орлогшо Игорь Зураевай хүтэлбэрилэгшэтэй комиссиин гэшүүдэй аяншалгын һалбари яагаад хүгжөөхэб, хэр зэргэ бюджедэй эрьесэ мэдээб гэхэ мэтэ асуудалнуудта үндэр тушаалда зууршалагшад харюусаба. Мария Бадмацыреновагай түлөө комиссиин 11 гэшүүд, Евгений Нечаевай түлөө – 8, Гэсэр Доржиевэй түлөө комиссиин 6 гэшүүд дуугаа үгэбэ.

Аяншалгын сайдай тушаал эзэлхэ тухай бүхыдөө 43 мэдүүлгэ ороһон байна. Дээдэ мэргэжэлтэй, тус һалбарида болон хүтэлбэрилэгшын тушаалда табан жэлһээ бага бэшэ болзорто ажалай дүршэлтэй байха гэһэн эрилтэнүүдтэ тэдэнэй зургааниинь таараагүй. Тиимэһээ мүрысөөнэй хоёрдохи шатада 37 хүн хабаадаба. Хоёрдохи шатада илагшад тестировани гаража, тэрэнэй дүнгүүдээр болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзаһанай удаа яаманай хүтэлбэрилэгшэ томилогдохо. 


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания