Главная / Новости /Власть / Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласта ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэ дэмжэхэ тухай тогтоол абаба

Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласта ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэ дэмжэхэ тухай тогтоол абаба

15-02-2018

Байгша оной февралиин 14-дэ Ородой Холбоото Федерациин Зүблэлэй пленарна суглаанда «Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэдэ гүрэнэй дэмжэлгэ үзүүлхэ тухай» тогтоол нэгэн дуугаар абтаба.

Ородой Холбоото Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласай үдэрнүүд гэһэн хэмжээ ябуулгын үедэ байгуулагдаһан түсэлөөр федеральна яаамануудта болон гүйсэдхэхы засаг зургаанай таһагуудта хэлсэгдэһэн байна.

Тиихэдэ тогтоолдо шэнэ пунктнууд нэмэгдэбэ. Тодорхойлбол, 2013–2020 онуудта хүдөө ажахын эдеэ хоолой, түүхэй эдэй дэлгүүр болон хүдөө ажахын хүгжэлтэ дэмжэхэ гүрэнэй программын хэмжээндэ Ородой Холбоото Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой, элүүрые хамгаалгын яамануудта «Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта фельдшерскэ-акушерскэ пунктнуудые бариха, тэрэ тоодо Буряад улас туршалгын шатада оруулжа, түсэл бэлдэхэ арга хараалха» тухай дурадхаба.

Тэрээнһээ гадуур, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта «2018 оной болон 2019, 2020 онуудай түсэбтэ хугасаагай федеральна бюджет тухай» гэһэн хуули бэелүүлгын хэмжээндэ можо нютагуудай коммерческэ урьһаламжа гүрэнэй үриин бүридэлдэ 75 хубиһаа дээшэ һаань, тэдэ можо нютагуудта мүнгэн туһаламжа үзүүлхэ арга хаража үзэхыень дурадхаһан байна.

Ородой Холбоото Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласай үдэрнүүд январиин 29-31-эй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэһэн байна гэжэ һануулнабди. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев болон Засагай газарай гэшүүд уласай асуудалнуудые шиидхэхэ, дэмжэхэ талаар дурадхалнуудые Федерациин Зүблэлэй тусхай хороонуудай суглаанда оруулһан байха юм.

Федерациин Зүблэлэй архивһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Улаан-Үдэ хото Москва хото Алексей Самбуевич Цыденов Буряад Уласай Засагай газар Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласай үдэрнүүдНаши издания