Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай ажаһуугшад «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» программаада хабаадана

Буряад Уласай ажаһуугшад «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» программаада хабаадана

13-03-2018

Байгша оной мартын 18-да Буряад Уласай 14 һуурин болон ниислэл хотын ажаһуугшад «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн программаар зааһбарилгын ажал хаана хэгдэхэб гэжэ шэлэхэ аргатай юм. 2018 ондо энэ түсэл улас дотор бэелүүлгэдэ 220 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдонхой.

Мартын 1-һээ хойшо Буряадта амаралгын газарнуудай дизайн-түсэлнүүд олониитэдэ хэлсэгдэнэ. Эдэ түсэлнүүдтэй аймагуудай, барилгын яаманай болон средакомфорта.рф гэһэн сайтда орожо, ажаһуугшад танилсаха аргатай.

- Байгша оной мартын 18-да уласай ажаһуугшад амаралгын газарнууд яама түхэлтэй болохобаб гэжэ өөдөө шэлэхэ. Энэ үдэр Сэлэнгэ голой эрье яажа шэмэглэгдэхэб гэжэ һунгаха аргатай. Тэдэнэр паспортаа абажа, һунгалтын газарта сквер, сэсэрлиг болон уһанай эрьеын һайхашаагдаһан түсэлэй түлөө дуугаа үгэхэ болоно, - гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайдай нэгэдэхи орлогшо Евгений Коркин хэлэбэ.

Һунгуулиин бүридхэлдэ Буряад уласай аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын олониитын 48 газар оруулагданхай.

- Байгша ондо яамар ажал хэгдэхэб, ямар ажалнуудта түрүүлэн мүнгэн һомологдохоб гэжэ ажаһуугшадһаа дулдыдаха, - гэжэ Евгений Коркин тэмдэглэбэ.

«Болбосон түхэлтэй хотын оршон» программада хабаадаха гэжэ 126 мянганһаа дээшэ дурадхалнуудые ажаһуугшад оруулһан байна. Тэдэнэй эгээл олон зоной дуугаа үгэһэн, ажаһуугшадай тон шухала газарнууд шэлэгдээ гэжэ сайдай орлогшо хэлэбэ.

«Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн программа Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин дурадхажа, 2017 онһоо хойшо тэрэ бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Энэ программа 2022 он болотор бэелүүлэгдэхэ гэжэ тэмдэглэлтэй. 


Теги: Буряад Улас Болбосон түхэлтэй хотын оршонНаши издания