Главная / Новости /Общество / Москва ниидээд, һөөргөө бусахань үнэгүй болоо

Москва ниидээд, һөөргөө бусахань үнэгүй болоо

11-04-2018

Байгша оной апрелиин 1-һээ Алас Дурна зүгһөө бо­лон Сибирьһээ гүрэнэй түб дэбисхэр руу ниидэл­гые дэмжэлгын программа бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Тиин Улаан-Үдэһөө Москва хүрэтэр ниидэхэ болон һөөргөө бусаха хүнгэлэлтэтэй биледүүд дүн хамта 6200 түхэригтэ болохо юм.

Агаарай унаа тээбэриин федеральна агентствын (Росавиациин) баталһан программын ёһоор, байгша оной апрелиин 1-һээ декабриин 1 болотор хугасаада үнэгүйгөөр ниидэхэ арга боломжо үгтэнэ. Зүгөөр хүнгэлэлтэтэй биледүүд бул­танда хараалагдана бэшэ. 23 хүрэтэр наһатай эрхэ­тэд, 55-һаа дээшэ наһатай эхэнэрнүүд, 60 гараһан эрэшүүл, ямаршье наһанай 1-дэхи бүлэгэй эрэмдэг бэе­тэй хүнүүд болон тэдэниие хүргэжэ ябаһан зон, эрэмдэг бэетэй үхибүүнтэй ябаһан хүн, мүн тиихэдэ 2-дохи ба 3-дахи бүлэгүүдэй үхибүүн байхаһаа эрэмдэг бэетэй зон иимэ билет худалдажа абаха эрхэтэй.

Буряад орондо “Сибирь” авиакомпани тус программа­да хабаадана.

- Авиакомпани рейс бүхэндөө хямда бүлэгэй (эконом-классай) салон соохи бүхы һууринуудай 30- һаа бага бэшэ хубииень тус программада хабаатай зондо хараалха ёһотой. Тиимэһээ хүнгэлэлтэтэй биледүүдые уридшалан захиха, эртээнһээ худалдажа абаха хэрэгтэй, - гэжэ Буряадай Унаа тээбэриин яаманай хэблэлэй ал­банда тэмдэглээ.

Гадна уластамнай можо нютагай ниидэлгэнүүдые дэмжэлгын программа бэелүүлэгдэнэ гэжэ һануулая. Мүнөө жэлдэ Улаан-Үдэ – Якутск (четверг бүхэндэ), Улаан-Үдэ – Красноярск (до­лоон хоногой хоёр дахин – среда болон субботодо), Улаан-Үдэ – Хабаровск (сре­да бүхэндэ) замуудаар баһал хүнгэлэлтэтэйгөөр ниидэ­хээр. Биледүүдэй сэн - 5400 түхэриг. Хабаадагша авиа­компанинууд - “Нордстар” болон “Якутия”.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албан


Теги:Наши издания