Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Сэлэнгэ аймаг гараба

Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Сэлэнгэ аймаг гараба

18-05-2018

Мүнөөдэр, майн 18-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Сэлэнгэ аймаг гаража, хүдөө ажахын эмхинүүд, хангалгын байгууламжын болон тамирай обьектнүүдтэ хүрэхэ юм. Тиихэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ заншалта ёһоороо ажаһуугшадтай уулзаха.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Тохой һууринай һүнэй фермэдэ хүрэжэ, ажалаа эхилһэн байна. Эндэ һү үйлэдбэрилхэ цех барижа, тэрэнэй саашанхи хүгжэлтын асуудалнуудаар хэлсэбэ. Удаань уласай хүтэлбэрилэгшэ аймагай фермернүүдтэй уулзаха юм. Сэлэнгэ аймагта хүдөө ажахын 4 эмхи, эдеэ хоолой болон эдеэ хоол болбосоруулгын 9 үйлэдбэри, 60 фермерскэ ажахынууд болон 6 210 үмсөн хүдөө ажахынууд ажалаа ябуулдаг.

Гусиноозёрск хотын санаар, ролигуудаар ябалгын баазада хүрэжэ, Алексей Цыденов тамирай олониитэтэй уулзаха. Уулзалгада аймаг дотор тамирай хүгжэлтын холын хараата түсэбүүд тухай хэлсэхэ. Тэрэ тоодо улас дотор санаар спорт хүгжөөхэ талаа асуудалнуудаар зүбшэхэ юм.

Үдын хойно Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Галуута нуур һууринда уһаар хангалгын болон сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдэй заһабарилгын асуудалаар хэлсэхэ. Галуута нуур һууринда сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд 1939 ондо ашаглалгада тушаагдаһан юм. Тэрэнэй хуушарһан ушарһаа Галуута нуурта урдан ородог Сагаан-Голдо хүсэд сэбэрлэгдээгүй уһан ороно.

Удаань уласай хүтэлбэрилэгшэ Гусиноозёрск хотын ажаһуугшадтай, үйлэдбэриин эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэй, бюджедэй һалбариин хүдэлмэрилэгшэдтэй болон олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзаха.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Сэлэнгэ аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Сэлэнгэ аймагтаНаши издания