Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай дархан газарта хомор шубуудай тоо бүридхэгдэхэ

Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай дархан газарта хомор шубуудай тоо бүридхэгдэхэ

25-05-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Санкт-Петербург хотодо үнгэргэгдэжэ байһан эдэй засагай хуралдаанда Москва хотын байгаали хамгаалха талаар шэнжэлэлгэнүүдые дэмжэдэг «Байгал далай» жасатай хэлсээ баталба. Дансын ёһоор, Байгал далай хамгаалха болон Байгалай байгаалиин дэбисхэр хүгжөөхэ талаар ажал ябуулагдаха юм.

Байгал далайн онсо шухаг экоситемэ аршалан хамгаалха талаар түсэлнүүдые бэелүүлгэдэ жаса туһа хүргэхэ гэжэ Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманда тэмдэглэбэ. Тиихэдэ һаяын үдэрнүүдтэ Мухар-Шэбэр аймагай Алташын дархан газарта хомор болоһон шубуудай тоо бүридхэгдэхэ юм. «Байгал далай» жасын энэ ажал ябуулгада Буряад Уласай Засагай газар туһа хүргэхэ юм.

Москва хотын байгаали хамгаалхы шэнжэлэлгэнүүдые дэмжэдэг «Байгал далай» жаса 2016 оной ноябриин 22-то байгуулагдаһан юм. Байгал далай аршалан хамгаалха, Байгалай байгаалиин дэбисхэр хүгжөөхэ талаар эдэхи үүсхэл, түсэлнүүдые дэмжэхэ зорилготой жаса байгуулагдаа.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цы­денов эдэй засагай хуралдаан19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания