Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай дархан газарта хомор шубуудай тоо бүридхэгдэхэ

Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай дархан газарта хомор шубуудай тоо бүридхэгдэхэ

25-05-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Санкт-Петербург хотодо үнгэргэгдэжэ байһан эдэй засагай хуралдаанда Москва хотын байгаали хамгаалха талаар шэнжэлэлгэнүүдые дэмжэдэг «Байгал далай» жасатай хэлсээ баталба. Дансын ёһоор, Байгал далай хамгаалха болон Байгалай байгаалиин дэбисхэр хүгжөөхэ талаар ажал ябуулагдаха юм.

Байгал далайн онсо шухаг экоситемэ аршалан хамгаалха талаар түсэлнүүдые бэелүүлгэдэ жаса туһа хүргэхэ гэжэ Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманда тэмдэглэбэ. Тиихэдэ һаяын үдэрнүүдтэ Мухар-Шэбэр аймагай Алташын дархан газарта хомор болоһон шубуудай тоо бүридхэгдэхэ юм. «Байгал далай» жасын энэ ажал ябуулгада Буряад Уласай Засагай газар туһа хүргэхэ юм.

Москва хотын байгаали хамгаалхы шэнжэлэлгэнүүдые дэмжэдэг «Байгал далай» жаса 2016 оной ноябриин 22-то байгуулагдаһан юм. Байгал далай аршалан хамгаалха, Байгалай байгаалиин дэбисхэр хүгжөөхэ талаар эдэхи үүсхэл, түсэлнүүдые дэмжэхэ зорилготой жаса байгуулагдаа.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цы­денов эдэй засагай хуралдаанНаши издания