Главная / Новости /Власть / Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд Буряад Уласта ажалланад

Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд Буряад Уласта ажалланад

13-06-2018

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Июниин 13-да Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд ниислэл Улаан-Үдэ хото бууба. Тэдэ Буряад уласай элүүрые хамгаалгын эмхинүүдые хүрэхэ, уласай хүтэлбэриин хабаадалгатай “дүхэриг шэрээ” болон хэмжээ ябуулгануудта хабаадаха. Москва хотын үндэр айлшадай дунда: Федерациин Зүблэлэй ниигэмэй бодолгын (политикын) талаар хорооной түрүүлэгшэ Валерий Рязанский, энэ хорооной түрүүлэгшын орлогшо, Буряад Уласай сенатор Александр Варфоломеев, мүн хорооной гэшүүд Владимир Круглый, Елена Попова, Валентина Зганич, Юрий Архаров ерэлсэһэн байна. Энэ делегацитай суг хамта Ородой Холбоото уласай элүүрые хамгаалгын яаманай түлөөлэгшэд болон ФОМСын,Федерациин Зүблэлэй хорооной дэргэдэхи элүүрые хамгаалгын экспертнэ зүблэлэй, нютаг можын засагай зургаануудай, Ородой Холбоото Уласай элүүрые хамгаалгын эмхинүүдэй түлөөлэгшэд ерэлсээ.

Үглөөнһөө Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд Валерий Рязанский түрүүлэгшэтэеэ Буряад Уласай Засагай газарай юрэнхы сайдай уялгые дүүргэгшэ Игорь Шутенковтой, Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиевтай уулзаhан байна.


“Буряад Уласта хэдэн дахин ерээд ошоһонби. Тиимэһээ уласай ниигэмэй һалбариие һайнаар мэдэхэб. Мүнөөдэр танай элүүрые хамгаалгын эмхинүүдтэй танилсажа, эмшэдтэй уулзаад, гүрэнэй юрэнхылэгшын зарлигуудай бэелүүлгэ сэгнэжэ харахабди. Бүхыдөө гараһан асуудалнуудаар зүблөөндэ хөөрэлдэхэ аргатайбди, - гээд Валерий Рязанский тэмдэглээ.

"Элүүрые хамгаалгын зорилгонууд бэелүүлгын талаар улас дотор түрүүлнэ", - гээд Буряад Уласай Засагай газарай юрэнхы сайдай уялгые дүүргэгшэ Игорь Шутенков мэдүүлбэ.

“Манай Буряад Уласта Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэдэй хабаадалгатайгаар “дүхэриг шэрээ” үнгэржэ байхадань бидэ ехэ баяртай байнабди. Мүнөөдэр элүүрые хамгаалгын талаар шухала шиидхэбэринүүд абтагдаха гээд этигэнэб. Бидэ арга шадалаараа арад зондо эмшэлэлгын туһа хүргэхэ гээд оролдонобди. Үнгэрэгшэ жэл улас дотор фельдшерскэ-акушерскэ 11 пунктнууд нээгдээ. Энэ жэл шэнэ 7 байшан барихаар түсэблэнхэйбди, - гээд тэрэ хэлээ.

Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд ниислэл Улаан-Үдэ хотын эмшэлэлгын газарнуудые хүрэхэ. Тэрэнэй удаа Буряад Уласай Засагай газарай байшанда "дүхэриг шэрээ" үнгэрхэ. 


Теги:Наши издания